Przetargi.pl
Przebudowa budynku Przedszkola Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Myszkowie, ul. Stalowa 1.

Przedszkole Nr 5 im. Marii Konopnickiej ogłasza przetarg

 • Adres: 42-300 Myszków, ul. Stalowa 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 313 21 14 , fax. 34 313 21 14
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Nr 5 im. Marii Konopnickiej
  ul. Stalowa 1 1
  42-300 Myszków, woj. śląskie
  tel. 34 313 21 14, fax. 34 313 21 14
  REGON: 24196920800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastomyszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Przedszkole nr 5

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku Przedszkola Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Myszkowie, ul. Stalowa 1.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: - zamknięcie drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 z samozamykaczem wejść do piwnicy dostępnych z poziomu piwnicy klatek K1 i K2 oraz wejść do piwnicy z korytarzy parteru przy klatkach K3 i K4, - zamknięcie drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 z samozamykaczem pomieszczenia pokoju wychowawców na parterze w miejscu wskazanym na rysunku nr 3, - zamknięcie klatek schodowych K3 i K4 na poziomie parteru, drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30, wyposażonymi w samozamykacze, - zamknięcie klatek schodowych K1 i K2 na poziomie parteru drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30, wyposażonymi w samozamykacze, - zamknięcie szatni parteru od strony łączników drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30 wyposażonymi w samozamykacze, - zamknięcie klatek schodowych K1 i K2 na poziomie pietra drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30, wyposażonymi w samozamykacze, - zamkniecie łączników na poziomie pietra od strony segmentu C drzwiami przeciwpożarowymi o szerokości 90 cm w klasie odporności ogniowej EI 30 i EIS 30, wyposażonymi w samozamykacze, - przesuniecie otworów na drzwi wejściowe do sal zajęć na parterze i piętrze położonych przy ewakuacyjnych klatkach schodowych K1 i K2 z wykonaniem robót wyburzeniowych i murowych. Zamiana skrzydeł na otwierane zgodnie z rysunkiem nr 3 i 4, - wykonanie robót wyburzeniowych przy wymianie drzwi wewnętrznych na Wietrze przy segmencie C, - okładziny projektowanych ścian wewnętrznych. Tynki cementowo-wapienne lub gipsowe. Malowanie dostosować do istniejącego. - wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; - zabudowa rozdzielnicy p-poż TPP; - doposażenie istniejących tablic; - prace adaptacyjne w tablicy głównej związane z zabudową Głównego Wyłącznika Prądu (GWP); - wykonanie instalacji dla systemu oddymiania klatki schodowej K1 i K2; - prace kontrolno - pomiarowe i uruchomieniowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji na wykonane roboty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach