Przetargi.pl
PRZEBUDOWA BUDYNKU KLUBU SENIORA W KIJOWCU

GMINA ZALESIE ogłasza przetarg

 • Adres: 21-512 Zalesie, ul. Warszawska 34
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 3757586 , fax. 83 3757586
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ZALESIE
  ul. Warszawska 34
  21-512 Zalesie, woj. lubelskie
  tel. 83 3757586, fax. 83 3757586
  REGON: 030237776
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zalesie.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA BUDYNKU KLUBU SENIORA W KIJOWCU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa budynku Klubu Seniora w Kijowcu- roboty budowalne- stolarka drzwiowa- podłogi posadzki- utwardzenie terenu- roboty sanitarne- roboty elektryczne- budowa pochylni dla niepełnosprawnych2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:- dokumentacja projektowa – załącznik nr 7 do SWZ, - przedmiar robót – załącznik nr 6 do SWZ,- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 5 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262700-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 4 500,00 złotych – (słownie: cztery tysiące pięćset złotych),2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. 30 dni od daty składania ofert.3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 25 8025 0007 0680 1632 2000 0030 z dopiskiem na przelewie „ Wadium do przetargu nr G-ZP.271.5.2022 na Przebudowa budynku Klubu Seniora w Kijowcu. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być : Gmina Zalesie, ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie.- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,- kwotę gwarancji/poręczenia,- termin ważności gwarancji/poręczenia,- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wymaga.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie wymaga.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie : posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC w wysokości – niemniej niż 200 000 złotych (Na w/w kwoty ubezpieczenia wybrany wykonawca przedkłada opłaconą polisę przed podpisaniem umowy.)4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający stawia następujące warunki ;a) zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat ( liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał przynajmniej dwie roboty budowlane w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj. przebudowę/remont budynku pod ochroną konserwatorską o wartości robót budowlanych brutto nie mniejszej niż 200 000 złotych .b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę (która będzie pełnić funkcje kierownika budowy_) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych — uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach