Przetargi.pl
Instalacja bezpieczeństwa przeciwpożarowego i rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej w budynku stołówki i kuchni

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. AUGUSTA ZAMOYSKIEGO W JABŁONIU ogłasza przetarg

 • Adres: 21-205 Jabłoń, Augusta Zamoyskiego 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. AUGUSTA ZAMOYSKIEGO W JABŁONIU
  Augusta Zamoyskiego 4
  21-205 Jabłoń, woj. lubelskie
  REGON: 000094455
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsckrjablon.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Budżetowa Trzeciego Stopnia prowadzona przez MRiRW w Warszawie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Instalacja bezpieczeństwa przeciwpożarowego i rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej w budynku stołówki i kuchni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na Instalacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego i rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej w budynku stołówki i kuchni Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego szczegółowo opisana w załączniku nr 3 i nr 6 do SWZ – dokumentacja techniczna, uszczegółowienie OPZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262700-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach