Przetargi.pl
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ WIATY MAGAZYNOWEJ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA MAGAZYN Z WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ (WLZ) W RAMACH ZADANIA P.N. UTWORZENIE OBWODU DROGOWEGO W OPOLU LUBELSKIM

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Składowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8863163, 8864103 , fax. 818 863 163
 • Data zamieszczenia: 2021-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
  ul. Składowa
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 081 8863163, 8864103, fax. 818 863 163
  REGON: 16771100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-lublin.logintrade.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ WIATY MAGAZYNOWEJ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA MAGAZYN Z WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ (WLZ) W RAMACH ZADANIA P.N. UTWORZENIE OBWODU DROGOWEGO W OPOLU LUBELSKIM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamierzenie budowlane dotyczy remontu i przebudowy budynku istniejącej wiaty magazynowej ze zmianą sposobu użytkowania na magazyn, zlokalizowanej na działkach Nr ewid. 29/1 i 33/10 przy Alei 600 – Lecia w Opolu Lubelskim. Jest to budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, w konstrukcji stalowej, obmurowanej bloczkiem betonowym, z dachem konstrukcji stalowej, przykryty blachą trapezową. W wyniku przebudowy powstanie budynek o powierzchni zabudowy: 160,31 m² i kubaturze 926,80 m³. budynek zostanie wyposażony w instalację elektryczną. 2. W zakres robót do wykonania przez Wykonawcę wchodzą m.in.: 1) W zakresie branży budowlanej: a. wykonanie robót rozbiórkowych oraz robót ziemnych, b. wykonanie ław oraz stóp fundamentowych betonowych, c. wykonanie słupów żelbetowych, d. wykonanie zbrojenia ław i stóp oraz trzpienia i wieńca, e. wykonanie robót izolacyjnych fundamentów, f. wykonanie robót murarskich i murowych, g. wzniesienie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej, h. wykonanie konserwacji konstrukcji stalowej dachu, i. wykonanie pokryć dachowych, j. ułożenie rynien wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, k. roboty elewacyjne, l. wykonanie stolarki budowlanej, m. wykonanie podłóg, n. wykonanie tynków wewnętrznych 2) W zakresie branży elektrycznej: a. Wykonanie instalacji zasilania elektrycznego, b. Montaż oraz sprawdzenie rozdzielni elektrycznej, c. Ułożenie okablowania elektrycznego, d. Wykonanie osprzętu instalacyjnego, e. Montaż opraw oświetleniowych wraz z wykonaniem pomiaru natężenia, f. Wykonanie ochrony odgromowej, uziemienia i połączeń wyrównawczych 3) Wszystkie materiały z rozbiórki nienadające się do ponownego wykorzystania stanowią własność Wykonawcy i Wykonawca zagospodaruje je we własny, zakresie. 4) Materiały pochodzące z demontażu konstrukcji stalowej pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i orynnowania stanowią własność Zamawiającego. 5) Kolor blachy dachowej i elewacyjnej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262700-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach