Przetargi.pl
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Trzydnik Duży w roku szkolnym 2022/2023

GMINA TRZYDNIK DUŻY ogłasza przetarg

 • Adres: 23-230 Trzydnik Duży, Trzydnik Duży 59A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA TRZYDNIK DUŻY
  Trzydnik Duży 59A
  23-230 Trzydnik Duży, woj. lubelskie
  REGON: 830409672
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.trzydnikduzy.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Trzydnik Duży w roku szkolnym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Trzydnik Duży w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 295).2. Na zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składa się świadczenie usług w zakresie zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Trzydnik Duży w roku szkolnym 2022/2023 w formie zakupu biletów miesięcznych na 5 trasach według tras przewozu uczniów do placówek oświatowych w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. stanowiących załącznik nr 1 do OPZ.3. Przewozy będą realizowane we wszystkie dni nauki szkolnej w ciągu roku szkolnego 2022/2023 z wyłączeniem wakacji, ferii, przerw świątecznych, dni wolnych od zajęć oraz dni, w których zajęcia nie będą odbywały się z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii, w tym m.in. wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) oraz w przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu, wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przewóz uczniom i dzieciom zgodnie z ustaleniami z dyrektorami placówek oświatowych objętych niniejszym zamówieniem.4. Postępowaniem objęty jest transport uczniów (trasa: dom – szkoła – dom) do następujących placówek na terenie Gminy Trzydnik Duży:4.1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Trzydnickiej 52a,4.2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Trzydnickiej – Szkoła Podstawowa w Trzydniku Dużym 72,4.3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olbięcinie 95,4.4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzeczycy Ziemiańskiej 79.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:1) posiadania aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie transportu drogowego wymagane ustawą ustawą z dnia 06 września 2001 r o transporcie drogowym (t.j .Dz.U. z 2022 r. poz. 180 z póżn. zm.).2) Wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składa­nia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na sprzedaży biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżających do placówek oświatowych albo co najmniej 1 usługi polegającej na świadczeniu usług przewozu dzieci i młodzieży realizowanej na zlecenie organu prowadzącego i placówek oświatowych. Wartość świadczonej usługi nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł brutto.Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług (wg zał. nr 5) dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca bezpo­średnio uczestniczył.Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu walut NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu. W przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu walut NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniej­szym zamówieniu.3) Dysponowania narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicz­nymi dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego tj.:a) co najmniej 3 pojazdami (autobusami) dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP z ważnymi badaniami technicznymi przystosowanymi do przewozu osób o ilości miejsc siedzących nie mniejszej niż 49, posiadającymi ważne ubezpieczenie OC, klimatyzację, wyposażone w automatycznie otwierane drzwi,b) co najmniej 1 pojazdem (autobusem) dopuszczonym do ruchu na terytorium RP z ważnymi badaniami technicznymi przystosowanymi do przewozu osób o ilości miejsc siedzących nie mniejszej niż 61, posiadającym ważne ubezpieczenie OC, klimatyzację, wyposażonym w automatycznie otwierane drzwi,c) co najmniej 1 pojazdem (autobusem) przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich), dopuszczonym do ruchu na terytorium RP z ważnym badaniem technicznym, przystosowanymi do przewozu osób o ilości miejsc siedzących nie mniejszej niż 9, posiadającym ważne ubezpieczenie OC, klimatyzację, wyposażony w automatycznie otwierane drzwi,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach