Przetargi.pl
Remont drogi gminnej nr 108622L w miejscowości Blinów Drugi

GMINA SZASTARKA ogłasza przetarg

 • Adres: 23-225 Szastarka, Szastarka 121
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 158714130
 • Data zamieszczenia: 2022-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SZASTARKA
  Szastarka 121
  23-225 Szastarka, woj. lubelskie
  tel. 158714130
  REGON: 830409650
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugszastarka.e-biuletyn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej nr 108622L w miejscowości Blinów Drugi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi gminnej nr 108622L w miejscowości Blinów Drugi” w zakres której wchodzi remont dwóch odcinków drogi gminnej polegająca na wykonaniu nakładki z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni bez ingerencji w inne elementy drogi niż nawierzchnia.2. W ramach zamierzenia projektuje się wykonanie następujących robót:- oczyszczenie i wypełnienie ubytków nawierzchni materiałem kamiennym frakcji 0-31,5 mm wraz z zagęszczeniem,- rozbiórka nawierzchni w miejscach połączeń projektowanej nowej nawierzchni (nakładki) z istniejącą, na długości 5,00 m i całej szerokości jezdni,- oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni,- skropienie mechaniczne istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową,- ułożenie mechaniczne wraz z zagęszczeniem mechanicznym nowej nawierzchni nacałej szerokości jezdni z betonu asfaltowego, o średniej grubości 5 cm, ze spadkami poprzecznymi dwustronnymi o nachyleniu 2% na odcinkach prostych, na łukach spadki należy dostosować do spadków istniejącej nawierzchni,- zalanie emulsją asfaltową krawędzi bocznych nowej nawierzchni oraz styków połączeń z istniejącą nawierzchnią.- Wytyczne wykonawcze:- profil podłużny drogi wykonać zgodnie z obecnym profilem z podniesieniem o warstwę nowej nawierzchni,- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 4. Szczegółowy zakres zamówienia dotyczący realizacji przedmiotu umowy określa dokumentacja załączona do SWZ tj. dokumentacja projektowa, przedmiar robót, stanowiące załączniki do SWZ. Przy czym Zamawiający wskazuje, iż przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy dla Wykonawcy. Udostępnienie przedmiarów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku skalkulowania ceny oferty oraz z obowiązku uwzględnienia wszystkich robót i kosztów, także nieprzewidzianych w przedmiarze. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru i traktowania go w sposób pomocniczy w stosunku do w/w dokumentów, które mają pierwszeństwo przy określaniu rzeczywistego zakresu robót, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg6. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym. Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 12 lub 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale XV SWZ.7. Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załączniki do SWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik do SWZ.8. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji drogi o nawierzchni bitumicznej na podbudowie, na odcinku długości co najmniej 0,6 km każda.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach