Przetargi.pl
Dostawa pieczęci urzędowych Polska-Cło na rzecz izb administracji skarbowej.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-883 Lublin, Tadeusza Szeligowskiego 24
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 452 23 00 , fax. 81 452 23 06
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
  Tadeusza Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 452 23 00, fax. 81 452 23 06
  REGON: 001022877
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pieczęci urzędowych Polska-Cło na rzecz izb administracji skarbowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, pieczęci urzędowych Polska-Cło na potrzeby 7 izb administracji skarbowej, w ilości łącznej 510 szt.2. Przedmiot zamówienia winien być wykonany:1) zgodnie z zapisami § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zamknięć urzędowych, w tym pieczęci, stempli i innych znaków (Dz. U. z 2019 r. poz. 2426).2) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192151-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną