Przetargi.pl
Pozyskanie i weryfikacja danych geodezyjnych dotyczących linii napowietrznych sieci elektroenergetycznej i sieci telekomunikacyjnej nie wykazanych na istniejącej, cyfrowej mapie zasadniczej powiatu makowskiego (z wyłączeniem miasta Maków Mazowiecki), prowadzonej w systemie EWMAPA dla Windows w celu utworzenia bazy danych GESUT

Powiat Makowski ogłasza przetarg

 • Adres: 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Rynek 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7173670 , fax. 029-7173664
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Makowski
  ul. Rynek 1 1
  06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 029 7173670, fax. 029-7173664
  REGON: 55066844000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat-makowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pozyskanie i weryfikacja danych geodezyjnych dotyczących linii napowietrznych sieci elektroenergetycznej i sieci telekomunikacyjnej nie wykazanych na istniejącej, cyfrowej mapie zasadniczej powiatu makowskiego (z wyłączeniem miasta Maków Mazowiecki), prowadzonej w systemie EWMAPA dla Windows w celu utworzenia bazy danych GESUT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pozyskanie i weryfikacja danych geodezyjnych dotyczących linii napowietrznych sieci elektroenergetycznej i sieci telekomunikacyjnej nie wykazanych na istniejącej, cyfrowej mapie zasadniczej powiatu makowskiego (z wyłączeniem miasta Maków Mazowiecki), prowadzonej w systemie EWMAPA dla Windows w celu utworzenia bazy danych GESUT. Zadanie podzielone jest na dwa etapy: I etap realizacji zamówienia obejmuje gminy - Młynarze, Różan - obszar wiejski, Sypniewo; II etap realizacji zamówienia obejmuje gminy - Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Płoniawy - Bramura, Różan - miasto, Rzewnie, Szelków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713543007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-makowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach