Przetargi.pl
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ pn.: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Skoroszki gmina Winnica

Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza przetarg

 • Adres: 06-100 Pułtusk, ul. Białowiejska 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6921266
 • Data zamieszczenia: 2016-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku
  ul. Białowiejska 5 5
  06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie
  tel. 23 6921266
  REGON: 13037772900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatpultuski.pl; www.bip.powiatpultuski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ pn.: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Skoroszki gmina Winnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Skoroszki gmina Winnica. Szczegółowy zakres prac i zasięg opracowania przedstawiono w projekcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Skorosze, Skoroszki gmina Winnica, pow. pułtuski (zał. nr 7 do SIWZ). Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami technicznymi oraz projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Skorosze, Skoroszki gmina Winnica, pow. pułtuski
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713543007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatpultuski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach