Przetargi.pl
Prace geodezyjne dla nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy niezbędne do aktualizacji istniejących danych ewidencyjnych w celu utrzymania operatu ewidencyjnego w stanie zgodnym z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015r. poz. 542 ze zm.)

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (+48 22) 443 14 00 , fax. (+48 22) 443 14 02
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa
  Pl. Bankowy 3/5 3/5
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (+48 22) 443 14 00, fax. (+48 22) 443 14 02
  REGON: 01525964000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace geodezyjne dla nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy niezbędne do aktualizacji istniejących danych ewidencyjnych w celu utrzymania operatu ewidencyjnego w stanie zgodnym z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015r. poz. 542 ze zm.)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace geodezyjne dla nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy niezbędne do aktualizacji istniejących danych ewidencyjnych w celu utrzymania operatu ewidencyjnego w stanie zgodnym z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015r. poz. 542 ze zm.). Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż równowartość kwoty 209 000 EURO
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713543007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=52735
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach