Przetargi.pl
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Słup, Janczewo Wielkie jednostka ewidencyjna: Szulborze Wielkie, obrębu Białe - Misztale, Białe - Zieje, Godlewo - Baćki jednostka ewidencyjna: Boguty - Pianki i obrębu Grabowo jednostka ewidencyjna: Zaręby Kościelne.

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg

 • Adres: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 68
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 645 71 01 , fax. 029 645 71 01
 • Data zamieszczenia: 2016-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  ul. 3 Maja 68
  07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 029 645 71 01, fax. 029 645 71 01
  REGON: 55066848500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatostrowmaz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Słup, Janczewo Wielkie jednostka ewidencyjna: Szulborze Wielkie, obrębu Białe - Misztale, Białe - Zieje, Godlewo - Baćki jednostka ewidencyjna: Boguty - Pianki i obrębu Grabowo jednostka ewidencyjna: Zaręby Kościelne.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych: modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Słup, Janczewo Wielkie jednostka ewidencyjna: Szulborze Wielkie, obrębu Białe - Misztale, Białe - Zieje, Godlewo - Baćki jednostka ewidencyjna: Boguty - Pianki i obrębu Grabowo jednostka ewidencyjna: Zaręby Kościelne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Projektach modernizacji ewidencji gruntów i budynków stanowiących załączniki nr 8, 9, 10, 11, 12 i 13 do specyfikacji. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający zastrzega możliwość złożenia oferty, na nie więcej niż trzy części zamówienia: Część I - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Słup. Charakterystyka obiektu: powierzchnia ogólna - 146,66 ha, ilość działek - 172, ilość budynków - 76, ilość jednostek rejestrowych - 45, liczba punktów granicznych - 743. Część II - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Janczewo Wielkie. Charakterystyka obiektu: powierzchnia ogólna - 265,33 ha, ilość działek - 567, ilość budynków - 122, ilość jednostek rejestrowych - 102, liczba punktów granicznych - 1656. Część III - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Białe - Misztale. Charakterystyka obiektu: powierzchnia ogólna - 244,39 ha, ilość działek - 211, ilość budynków - 69, ilość jednostek rejestrowych - 56, liczba punktów granicznych - 826. Część IV - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Białe - Zieje. Charakterystyka obiektu: powierzchnia ogólna - 160,20 ha, ilość działek - 107, ilość budynków - 56, ilość jednostek rejestrowych - 44, liczba punktów granicznych - 388. Część V - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Godlewo - Baćki. Charakterystyka obiektu: powierzchnia ogólna - 212,17 ha, ilość działek - 143, ilość budynków - 89, ilość jednostek rejestrowych - 54, liczba punktów granicznych - 508. Część VI - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Grabowo. Charakterystyka obiektu: powierzchnia ogólna - 109,34 ha, ilość działek - 252, ilość budynków - 29, ilość jednostek rejestrowych - 60, liczba punktów granicznych - 579.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713543007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach