Przetargi.pl
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Cieksyn w gminie Nasielsk, w powiecie Nowodworskim.

Powiat Nowodworski ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego 1B
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 765 32 90 , fax. 22 765 32 91
 • Data zamieszczenia: 2016-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowodworski
  ul. Ignacego Paderewskiego 1B 1B
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 765 32 90, fax. 22 765 32 91
  REGON: 01327003400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowodworski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Cieksyn w gminie Nasielsk, w powiecie Nowodworskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Cieksyn w gminie Nasielsk, w powiecie nowodworskim. Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia: Obręb CIEKSYN województwo: mazowieckie (14), powiat: nowodworski (1414), jednostka ewidencyjna: Nasielsk (141404_5), obręb ewidencyjny : CIEKSYN (141404_5.0008). ilość działek ewidencyjnych - 1143 ilość punktów granicznych w numerycznej mapie ewidencyjnej - ok.3500 ilość budynków - 492 ilość jednostek rejestrowych - 704 Prace objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami technicznymi oraz projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Cieksyn w gminie Nasielsk, stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ. Prace zostaną wykonane w dwóch etapach: I etap - obejmuje wykonanie czynności określonych w punktach:4.1, 4.2, 4.4,4.5.1, 4.5.2, 4.7, 4.8, 4.10.1, 4.10.2,4.10.3 Projektu modernizacji do dnia 30.11.2016 r. II etap - wykonanie pozostałych czynności opisanych w projekcie modernizacji do dnia określonego w złożonej ofercie nie później niż do dnia 31.07.2017 r. Materiały niezbędne do wydania decyzji o ustaleniu linii brzegowej należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego nie później niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy. Materiały niezbędne do wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego nie później niż 30 dni przed terminem wyłożenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713543007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: . Wykonawca przystępujący do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obowiązany jest - pod rygorem nieważności oferty, wnieść wadium w kwocie: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1804). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.: Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Oddział Płońsk numer rachunku: 78 8213 0008 2006 0803 0340 0012 W przypadku wpłaty przelewem, Zamawiający uzna wadium za wniesione skutecznie, jeżeli w dniu 19.07.2016r. do godz. 11:30 będzie ono na koncie depozytowym Zamawiającego. Kopię dowodu wpłaty należy załączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05 - 100 Nowy Dwór Mazowiecki) w pok. 117A (I piętro) przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 19.07.2016r., do godz. 11:30. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Do oferty należy załączyć jedynie kserokopię dowodu wniesienia wadium. 5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach musi zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, jeżeli zaistnieją przesłanki do zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 p.z.p. 6. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania (z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a p.z.p.), z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 11. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 5 p.z.p., zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: a) odmówi podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nowodworski.pl - zakładka: zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach