Przetargi.pl
Rozgraniczenie nieruchomości o nr ewid. 485 z nieruchomościami o nr ewid.: 393/3, 393/4 i 452/7 w Józefowie

Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta ogłasza przetarg

 • Adres: 05-126 Nieporęt, Pl. Wolności 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7670416, 7670442 , fax. 022 7670441
 • Data zamieszczenia: 2016-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta
  Pl. Wolności 1 1
  05-126 Nieporęt, woj. mazowieckie
  tel. 022 7670416, 7670442, fax. 022 7670441
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieporet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozgraniczenie nieruchomości o nr ewid. 485 z nieruchomościami o nr ewid.: 393/3, 393/4 i 452/7 w Józefowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Kod CPV (CPV) 71354300-7 Usługi badań katastralnych 2. Przedmiotem zamówienia jest ustalenie przebiegu granicy w trybie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr: 485, z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki nr: 393/3, 393/4 i 452/7 położonymi w Józefowie gmina Nieporęt, dla których Sąd Rejonowy w Legionowie prowadzi księgi wieczyste o nr: WA1L/00009368/3, WA1L/00060641/0, WA1L/00051317/0, WA1L/00033636/0. 3. Z czynności ustalenia granic Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację rozgraniczeniową. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z posiadaną wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713543007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: brak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nieporet.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach