Przetargi.pl
Wykonanie projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Kożuchów i Błonie Małe gmina Bielany

Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim ogłasza przetarg

 • Adres: 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (025) 7817400 , fax. (025) 7817460
 • Data zamieszczenia: 2016-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim
  ul. Wolności 23 23
  08-300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie
  tel. (025) 7817400, fax. (025) 7817460
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-sokolowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Kożuchów i Błonie Małe gmina Bielany
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Kożuchów i Błonie Małe gmina Bielany
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713543007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-sokolowski.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach