Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia są usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznych użytkowanych w Biurze GIODO

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6251572 , fax. 0-22 6251562
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2 2
  00-193 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6251572, fax. 0-22 6251562
  REGON: 01304909700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.giodo.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia są usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznych użytkowanych w Biurze GIODO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia składa się z czerech następujących części: -Część nr 1 - usługa wsparcia technicznego, aktualizacji oraz modyfikacji dla systemu Elektronicznej platformy komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - E-GIODO. -Część nr 2 - usługa wsparcia technicznego, aktualizacji oraz modyfikacji dla systemów eSOD. -Część nr 3 - usługa wsparcia technicznego, aktualizacji do nowych wersji dla systemów baz danych Oracle, serwera aplikacyjnego Oracle oraz Internet Developer Suit do posiadanych licencji. -Część nr 4 - usługa wsparcia technicznego, aktualizacji oraz modyfikacji dla systemu Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Sigillum ESP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 722670004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.giodo.gov.pl/zamowieniapubliczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach