Przetargi.pl
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont łazienek, korytarza przy remontowanych łazienkach ogólnodostępnych oraz balkonu w budynkach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów

Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów ogłasza przetarg

 • Adres: 03-710 Warszawa, ul. Okrzei 2/4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 670 11 82 , fax. 22 619 51 27
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów
  ul. Okrzei 2/4 2/4
  03-710 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 670 11 82, fax. 22 619 51 27
  REGON: 14265069900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cezrf.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa podległa Ministrowi Finansów

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont łazienek, korytarza przy remontowanych łazienkach ogólnodostępnych oraz balkonu w budynkach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: a) remont łazienek w budynkach Ośrodków Zamiejscowych Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Muszynie ul. Nowa 70, Otwocku ul. Kolorowa 13 i w Białobrzegach (gm. Nieporęt) ul. Wczasowa 50; b) remont korytarza przy remontowanych łazienkach ogólnodostępnych na parterze budynku Ośrodka Zamiejscowego Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Otwocku, c) remont balkonu na parterze budynku Ośrodka Zamiejscowego Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Otwocku. 2.Zakres robót remontowych, o których mowa w ust.1 lit. a obejmuje w szczególności: a)rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, wykonanie odpowiedniego podkładu i ponowne licowanie ścian płytkami, b)rozebranie posadzek z płytek ceramicznych, wykonanie odpowiedniego podkładu i ponowne licowanie posadzek płytkami, c)wykonanie gładzi gipsowych na istniejących sufitach oraz ich malowanie, d)wykonanie sufitów podwieszanych, e)wykonanie półek z glazury oraz montaż luster wykończonych wokół dekorami lub przyciętymi ozdobnymi płytkami, f)wykucie z muru ościeżnic drzwiowych oraz montaż nowych drzwi, g)demontaż istniejących brodzików i montaż nowych brodzików z kabinami prysznicowymi wraz z przystosowaniem instalacji wodno kanalizacyjnej, h)montaż misek ustępowych podwieszanych na stelażu podtynkowym wraz z przystosowaniem instalacji wodno kanalizacyjnej, i)montaż nowych umywalek, j)wymianę grzejników wraz z przystosowaniem instalacji centralnego ogrzewania, k)wymianę instalacji elektrycznej, gniazd elektrycznych, łączników elektrycznych, opraw oświetleniowych, kinkietów, l)montaż baterii umywalkowych, prysznicowych, wentylatorów, drzwiczek rewizyjnych, listew progowych. 3.Zakres robót remontowych, o których mowa w ust.1 lit. b obejmuje w szczególności: a)demontaż drzwi i wykucie ościeżnic, b)montaż ościeżnic i drzwi dwuskrzydłowych, c)wykonanie okładzin ścian z płyt gipsowo kartonowych, d)uzupełnienie w korytarzu posadzki kamiennej, e)wykonanie prac malarskich z gruntowaniem, f)wymianę grzejnika. 4. Zakres robót remontowych, o których mowa w ust.1 lit. c obejmuje w szczególności: a)zerwanie posadzki cementowej wraz z płytkami; b)rozebranie obróbek blacharskich i balustrad; c)oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod nową posadzkę; d)wykonanie warstw wyrównawczych spadkowych oraz izolacji; e)wykonanie posadzki oraz cokołu z płytek (mrozoodpornych i antypoślizgowych); f)docieplenie spodu płyty balkonowej styropianem gr. 5 cm; g)wykonanie nowych obróbek;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu i składający ofertę na trzy części zamówienia łącznie jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), z tym, że wadium wnoszone przez Wykonawcę składającego ofertę na każdą z trzech części zamówienia odrębnie wynosi odpowiednio: dla Części I 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) dla Części II 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) dla Części III 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)w pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3.Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 4.Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cezrf.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach