Przetargi.pl
POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 400 000 EURO NA DOSTAWY PALIWA OLEJU NAPĘDOWEGO W LATACH: 2012-2013

Przedsiębiorstwo PKS Siemiatycze ogłasza przetarg

 • Adres: 17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 88
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 6552625 , fax. 085 6552515
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo PKS Siemiatycze
  ul. Kościuszki 88 88
  17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie
  tel. 085 6552625, fax. 085 6552515
  REGON: 00067778321000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ppks-siemiatycze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 400 000 EURO NA DOSTAWY PALIWA OLEJU NAPĘDOWEGO W LATACH: 2012-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 400 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWY PALIWA OLEJU NAPĘDOWEGO W LATACH: 2012-2013 (w okresie jednego roku)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 70.000,00 zł. (Słownie : siedemdziesiąt tysięcy złotych ) 2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia 26.06.2012 r. 3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 27.04.2012. r. o godz.10.00 4. Wadium może być wnoszone w kasie Zamawiającego w następujących formach: w poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) pieniądzu - przelew na rachunek Zamawiającego w BANK BGŻ S.A. Oddział w Siemiatyczach, Nr konta: 85 2030 0045 1110 0000 0170 4320: oznacza to, że w terminie wniesienia wadium na koncie Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze przelane tytułem wadium. W dniu 27.04.2012 r. o godz. 10.00 MUSZĄ znajdować się na koncie Zamawiającego. 1. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty ww. formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Do oferty należy dołączyć kserokopię polecenia przelewu lub innej formy wpłacenia wadium. 3. Zamawiający dokona zwrotu wadium w kasie lub przekaże dyspozycję do banku zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Praw

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ppks-siemiatycze.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach