Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie ogłasza przetarg

 • Adres: 16-080 Tykocin, ul. Browarna 2
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7187711 , fax. 085 7187711
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie
  ul. Browarna 2 2
  16-080 Tykocin, woj. podlaskie
  tel. 085 7187711, fax. 085 7187711
  REGON: 05001017500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw w niżej wymienionych szacunkowych ilościach do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji GZGKiM w Tykocinie : 1. Etylina Pb 95 - 250 litrów 2.Olej napędowy - 45 000 litrów Warunki dostawy: - Dostawa paliw realizowana będzie poprzez tankowanie pojazdów i urządzeń Zamawiającego na Stacji paliw Wykonawcy, mieszczącej się w granicach administracyjnych Gminy Tykocin, a w przypadku gdy wykonawca nie posiada stacji na terenie gminy Tykocin wówczas musi zapewnić sobie zdolności techniczne umożliwiające Zamawiajacemu bezpośrednie zatankowanie( z tzw. dystrybutora objazdowego) samochodów Zamawiającego w granicach administracyjnych gminy Tykocin ( W przypadku gdy oferent posiada dwie lub więcej stacji paliw zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Tykocin Zamawiający będzie korzystał ze stacji paliw położonej najbliżej siedziby Zamawiającego) Stacja paliw Wykonawcy powinna być czynna co najmniej w godzinach 700-1700, w dni robocze . Wykonawca jest zobowiązany wystawić Zamawiającemu zbiorcze faktury VAT za zakupione paliwo na zasadach określonych w art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisach wykonawczych wydanych na jego podstawie .Do faktury zbiorczej Wykonawca dołączy dokument Wz stwierdzający każdorazowe tankowanie. Dokument Wz musi zawierać następujące informacje: a) datę zakupu b) nr karty drogowej c) nazwisko i imię kierowcy oraz podpis d) ilość zakupionego paliwa wraz z dzienną jednostkową ceną sprzedaży i łączną wartością netto oraz brutto. (Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart paliwowych stosowanych przez danego oferenta, który spełni podstawowe wymogi rozliczeniowe stawiane przez Zamawiającego w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wystawić Zamawiającemu zbiorcze faktury VAT za zakupione paliwa na zasadach określonych w art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisach wykonawczych wydanych na jego podstawie. Do faktury zbiorczej Wykonawca dołączy załącznik oraz raport elektroniczny. Załącznik do faktury powinien zawierać: numer karty flotowej, numer rejestracyjny pojazdu, ilość i rodzaj pobranego produktu, miejscowość - numer stacji w której odbyła się transakcja, cena jednostkowa, wartość netto, brutto i po upuście. Dodatkowo raport elektroniczny będzie zawierał dokładną datę transakcji) Dodatkowo Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia tankowania na karcie drogowej, poprzez: a)wpisanie ilości zakupionego paliwa b)podpis osoby Wykonawcy c)pieczęci Wykonawcy potwierdzającej tankowanie. Jakość oferowanych paliw powinna odpowiadać warunkom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015, poz.1680.) Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09132100-4 - benzyna bezołowiowa 09134100-8 olej napędowy Zakup paliwa odbywał się będzie sukcesywnie ( nawet codziennie) poprzez tankowanie pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.tykocin.wrotapodlasia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach