Przetargi.pl
Dostawa paliwa do autobusów Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Pawła II w Grajewie w latach 2016 - 2019

Zespół Szkół Specjalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 19-200 Grajewo, ul. Ełcka 11
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 272 31 15 , fax. 086 272 31 15
 • Data zamieszczenia: 2016-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Specjalnych
  ul. Ełcka 11 11
  19-200 Grajewo, woj. podlaskie
  tel. 086 272 31 15, fax. 086 272 31 15
  REGON: 00071961300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zs3.grajewo.net.pl/smodbip/index.php lub http://zs3.grajewo.net.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa do autobusów Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Pawła II w Grajewie w latach 2016 - 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie na stacjach paliwowych Wykonawcy oddalonych maksymalnie 5 km od siedziby Zamawiającego, tj. Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie. Zamawiający dopuszcza tankowanie w odległościach dalszych niż 5 km wyłącznie w przypadku podróży służbowych wykonywanych przez Zamawiającego. Zamówienie obejmuje dostawę nw. ilości paliwa (wartości szacunkowe): oleju napędowego ON - 6500 litrów w roku. Zakup paliwa odbywać się będzie bezgotówkowo na podstawie obowiązujących u Wykonawcy zasad i dokumentów. Przyjmuje się, że będzie 2 kierowców uprawnionych do tankowania pojazdów. Przedmiot zamówienia powinny spełniać wymagania Polskiej Normy dotycząca paliw płynnych. Określone ilości paliw są wielkościami, jakie zamierza kupić Zamawiający w okresie obowiązywania umowy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian (zmniejszenia/zwiększenia) ilości kupowanych paliw, będących przedmiotem zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Sprzedaż paliw dokonywana będzie według cen obowiązujących w dniu zakupu na stacji Wykonawcy z każdorazowym uwzględnieniem przysługującego Zamawiającemu rabatu. Rabat będzie stałym i niezmiennym składnikiem ceny za 1 litr każdego rodzaju paliwa i będzie obowiązywał przez cały okres trwania umowy. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zs3.grajewo.net.pl/smodbip/index.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach