Przetargi.pl
Hurtowe dostawy oleju napędowego

Gmina Brańsk ogłasza przetarg

 • Adres: 17-120 Brańsk, Rynek 8
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 737-50-31 , fax. 085 737-58-04
 • Data zamieszczenia: 2016-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brańsk
  Rynek 8 8
  17-120 Brańsk, woj. podlaskie
  tel. 085 737-50-31, fax. 085 737-58-04
  REGON: 05065901300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Hurtowe dostawy oleju napędowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są hurtowe dostawy oleju napędowego w ilości do 60 000 l., do zbiornika zlokalizowanego na terenie Zamawiającego pod adresem: Brzeźnica 67, 17-120 Brańsk, gmina Brańsk, powiat bielski, województwo podlaskie. Tankowania oleju napędowego jednorazowo w ilości ok. 2000-5000l (dm?). 2.Szczegółowe terminy, oraz ilości zamawianego oleju napędowego Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy telefonicznie, e-mailem lub faxem na 48 godzin przed planowanym przez Zamawiającego terminem dostawy. 3.Wykonawca zobowiązany jest uprzedzić telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy danej partii towaru. Paliwo będzie dostarczane w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00. 4.Dostarczony olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz.U.2015r. poz.1680) oraz wymogi techniczne i jakościowe określone w aktualnych aktach prawnych Polska Norma: PN-EN 590 Paliwa do pojazdów samochodowych. Olej napędowy. 5.Jakość dostarczonego paliwa musi zapewniać eksploatację silników zasilanych danym paliwem bez względu na panujące warunki klimatyczne, ze szczególnym uwzględnieniem pór roku oraz okresów przejściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium w wysokości 4 000,00 PLN 2.Forma wadium 1)Wadium może być wnoszone w następujących formach w zależności od wyboru Wykonawcy: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 2)Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołany obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, złożony wraz z ofertą. Wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania (dekompletacji) oferty, np. umieścić w oddzielnej kopercie ze wskazaniem na niej nazwy postępowania, w którym jest składane. Dokument wadialny musi identyfikować Wykonawcę oraz zawierać informacje, iż stanowi zabezpieczenie wadium w przedmiotowym postępowaniu. 3.Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Brańsku Nr 05 8063 0001 0010 0100 0101 0011 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy załączyć do oferty zgodnie z zapisami rozdz. XI pkt. 2 ppkt. 2 niniejszej SIWZ. Wadium może być wniesione przez jednego z Wykonawców lub Pełnomocnika. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony, a jego oferta odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 5.Zwrot wadium 1)Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp (opisanego w rozdz. XI pkt. 6 ppkt 1 SIWZ). 2)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 (opisanego w rozdz. XI pkt.5 ppkt.1 SIWZ) jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5)Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6.Zatrzymanie wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2)Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach