Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON) dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łomży Sp. z o. o. od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016r.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, ul. Piłsudskiego 88
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2188281 , fax. 086 2181765
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Piłsudskiego 88 88
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 086 2188281, fax. 086 2181765
  REGON: 00061793000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pks.lomza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON) dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łomży Sp. z o. o. od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON) dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łomży Sp. z o. o. od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016r. - kod CPV: 09134100-8. Przewidywane zapotrzebowanie oleju napędowego w okresie objętym zamówieniem wynosi: 260000 litrów, średnio w miesiącu około 52000 litrów. Średnia wielkość dostaw zapotrzebowania miesięcznego wynosi: a/ Stacja Paliw w Łomży - 70% b/ Stacja Paliw Pl. Teren. w Grajewie - 30% Gdzie 100% stanowi łączną ilość miesięcznie zamawianego paliwa. *(Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji umowy ilość dostarczanego oleju napędowego oraz stosunek procentowy dostaw może ulec zmianie i nie będzie to stanowić podstawy do zmiany warunków umowy oraz nie będzie to stanowić podstawy do konsekwencji prawnych oraz finansowych wobec Zamawiającego) Miejsce dostaw: a/ Stacja Paliw w Łomży Sp. z o. o. - ul. Al. J. Piłsudskiego 88, 18-400 Łomża b/ Stacja Paliw w Grajewie - ul. Elewatorska 6A, 19-200 Grajewo Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w rozdziale IV - specyfikacji istotnych warunków zamówienia - www.pks.lomza.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20000,00 zł. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni. Termin wnoszenia wadium upływa dnia 25.07.2016r. o godz. 10:00 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu w tytule dokonywanego przelewu należy zamieścić adnotację: przetarg na dostawy oleju napędowego - nr sprawy: PKS/ZP/PN/1/2016

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pks.lomza.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach