Przetargi.pl
Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bonów towarowych dla Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A. ul. Fabryczna 1, 15-482 Białystok

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 15-482 Białystok, ul. Fabryczna 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 6750218 w. 113
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna
  ul. Fabryczna 1 1
  15-482 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 6750218 w. 113
  REGON: 00061791800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pks.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: komunikacja publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bonów towarowych dla Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A. ul. Fabryczna 1, 15-482 Białystok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych w formie papierowej o następującej ilości i wartości nominałów: 3720 sztuk o nominale 50 zł. - razem 3720 sztuk o łącznej wartości 186 000 zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997502
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba punktów handlowych w woj. podlaskim
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pks.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach