Przetargi.pl
Świadczenie usług poligraficznych w zakresie składu, przygotowania, wydruku i dostawy dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 744 72 72 , fax. 85 744 71 37
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
  ul. Kombatantów 7 7
  15-110 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 744 72 72, fax. 85 744 71 37
  REGON: 20014919600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops-bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług poligraficznych w zakresie składu, przygotowania, wydruku i dostawy dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług poligraficznych będzie się odbywać od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012r. na podstawie zamówień Zamawiającego przesłanych do Wykonawcy faxem, telefonicznie lub w formie pisemnej. Wykonawca odbiera materiały do wykonania zamówienia w terminie do 2 dni od otrzymania zlecenia. Po uzgodnieniu formy publikacji Wykonawca dostarcza próbne wydruki do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględniać wszelkie zmiany i poprawki wniesione przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni możliwość wykonywania barwnych wyciągów oraz druku trudnych tekstów (wzory matematyczne, ilustracje, wykresy) oraz tekstów obcojęzycznych. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bieżący kontakt z przedstawicielem Wykonawcy. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego do osobistego stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego w celu konsultacji w zakresie sposobu wykonania materiałów, rozmieszczenia tekstów, itp, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od wezwania. Rozliczenie za świadczone usługi poligraficzne odbywać się będzie każdorazowo po wykonaniu usługi, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Wszelkie prace i czynności nieopisane w SIWZ, a zdaniem Wykonawcy niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania usług poligraficznych należy traktować jako oczywiste, uwzględnić w kosztach realizacji zamówienia i wliczyć do ceny ofertowej. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko, swoim transportem do siedziby Zamawiającego przy ul. Kombatantów 7 w Białymstoku w godz. 7:30 - 15:30 poniedziałek - piątek i składował w miejscu wyznaczonym przez pracownika Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 223000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops-bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach