Przetargi.pl
Usługa wykonania elementów dekoracji do musicalu Korczak dla potrzeb Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki ogłasza przetarg

 • Adres: 15-227 Białystok, ul. Podleśna 2
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7410619 , fax. 085 7410619
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki
  ul. Podleśna 2 2
  15-227 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7410619, fax. 085 7410619
  REGON: 00027897100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oifp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wykonania elementów dekoracji do musicalu Korczak dla potrzeb Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania elementów dekoracji do musicalu Korczak dla potrzeb Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku według projektów Pawła Dobrzyckiego o wartości poniżej progu unijnego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983900003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oifp.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach