Przetargi.pl
PRZEPROWADZENIE WYJAZDOWYCH ZAJĘĆ TESTUJĄCYCH DLA UCZNIÓW TECHNIKUM w ramach projektu innowacyjnego Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-370 Białystok, ul. J. Bema 105
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 7422230 , fax. 85 7423609
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku
  ul. J. Bema 105 105
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 7422230, fax. 85 7423609
  REGON: 00087729800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekonomik.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkoła publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEPROWADZENIE WYJAZDOWYCH ZAJĘĆ TESTUJĄCYCH DLA UCZNIÓW TECHNIKUM w ramach projektu innowacyjnego Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE WYJAZDOWYCH ZAJĘĆ TESTUJĄCYCH DLA UCZNIÓW TECHNIKUM w ramach projektu innowacyjnego Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 802000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ekonomik.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach