Przetargi.pl
połączenie lokali mieszkalnych nr 16b i 16e w budynku przy ul. Żelaznej 75A, nr 15a i 15b w budynku przy ul. Ogrodowej 51 wraz z ich remontem oraz przebudowa lokali mieszkalnych nr 4 i 4c w budynku przy ul. Żelaznej 75A na podstawie projektu budowlanego

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-225 Warszawa, ul. gen. Józefa Bema 70
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6323215 , fax. 022 6327242
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
  ul. gen. Józefa Bema 70 70
  01-225 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6323215, fax. 022 6327242
  REGON: 00066584000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnwola.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  połączenie lokali mieszkalnych nr 16b i 16e w budynku przy ul. Żelaznej 75A, nr 15a i 15b w budynku przy ul. Ogrodowej 51 wraz z ich remontem oraz przebudowa lokali mieszkalnych nr 4 i 4c w budynku przy ul. Żelaznej 75A na podstawie projektu budowlanego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje: roboty budowlane, roboty sanitarne i roboty elektryczne, zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, Decyzją nr 88/N/2014 z dnia 25.03.2014 r., Decyzją nr 2527N/13 z dnia 06.12.2013 r., Decyzją nr 155/N/2014 z dnia 20.02.2014 r., programem prac remontowych oraz projektem budowlanym opracowanym przez mgr. inż. arch. Stanisława Konopińskiego, mgr inż. Hannę Cepiel, mgr inż. Joannę Baleję, mgr inż. Włodzimierza Frączka z września 2013 r. załączonymi do s.i.w.z. Po wykonaniu robót objętych przedmiotowym zamówieniem Wykonawca winien sporządzić dokumentację powykonawczą w formie inwentaryzacji budowlanej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgnwola.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach