Przetargi.pl
Organizacja i prowadzenie kąpielisk: Jarosławiec Wschód "Plaża Centralna", Jarosławiec Zachód "Plaża Mikołajek", Jarosławiec Zachód "Plaża Rusinowo" oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w okresie sezonu kąpieliskowego w latach 2018 - 2020.

Centrum Kultury i Sportu w Postominie ogłasza przetarg

 • Adres: 76113 Postomino, Postomino
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 810 93 73, , fax. 59 810 93 73
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kultury i Sportu w Postominie
  Postomino 97
  76113 Postomino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 59 810 93 73, , fax. 59 810 93 73
  REGON: 32076941900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ckis.postomino.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i prowadzenie kąpielisk: Jarosławiec Wschód "Plaża Centralna", Jarosławiec Zachód "Plaża Mikołajek", Jarosławiec Zachód "Plaża Rusinowo" oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w okresie sezonu kąpieliskowego w latach 2018 - 2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. 1) Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie kąpielisk: Jarosławiec Wschód "Plaża Centralna", Jarosławiec Zachód "Plaża Mikołajek", Jarosławiec Zachód "Plaża Rusinowo" oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w okresie sezonu kąpieliskowego w latach 2018 - 2020. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 sierpnia 2020 r., w okresach sezonów kąpielowych tj. w poszczególnych latach: a) 25.06.2018 r. – 26.08.2018 r. b) 24.06.2019 r. – 29.08.2019 r. c) 25.06.2020 r. – 30.08.2020 r. 2) Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację zamówienia w poszczególnych latach stanowić będzie: a) Za rok 2018: 31-34% wartości całego zamówienia, b) Za rok 2019: 31-34% wartości całego zamówienia, c) Za rok 2020: 31-34% wartości zamówienia, przy czym suma udziału procentowego w okresie trzech lat nie może przekroczyć 100% zaoferowanego wynagrodzenia. 3.2. W ramach usług ratowniczych Wykonawca zobowiązany będzie: 1) zapewnić bezpieczeństwo na obszarze kąpielisk zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa dla kąpielisk, 2) utworzyć stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego; 3) zatrudnić wykwalifikowaną kadrę ratowniczą, zgodnie z właściwymi przepisami dnoszącymi się do kąpielisk, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012 poz. 108); 4) zapewnić jednolite stroje dla osób świadczących usługi, 5) zapewnić stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego poprzez zapewnienie min. trzyosobowych zespołów ratowników na każde 100 m linii brzegowej kąpieliska, w tym co najmniej jednego ratownika wodnego od strony lustra wody; 6) zorganizować punkt medyczny na terenie kąpieliska oraz zatrudnić personel do obsługi punktu medycznego z kwalifikacjami ratownika medycznego; 7) zabezpieczyć i wyposażyć stanowiska ratownicze oraz punkt medyczny w niezbędny sprzęt ratunkowy i medyczny (leki i artykuły sanitarne, a także w parasole, parawany i leżaki), natomiast kąpieliska w urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze; 8) utrzymywać sprzęt ratunkowy i medyczny w należytym stanie umożliwiającym jego stałe użytkowanie i zapewnienie bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku jego awarii lub zużycia - uzupełniać braki; 9) wyraźnie oznaczyć granice miejsc wykorzystywanych do kąpieli, w ramach których oznaczyć strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzik dla dzieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 286); 10) umieścić w ogólnie dostępnym miejscu regulaminy (informacje) dotyczące zasad korzystania z kąpielisk oraz sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z numerami alarmowymi 11) Wydzielić 2 sektory kolonijno-obozowe do kąpieli grup zorganizowanych, zgodnie z właściwymi przepisami odnoszącymi się do kąpielisk oraz zabezpieczyć po dwóch ratowników wodnych na każdym sektorze zapewniających stałą kontrolę wyznaczonych sektorów kolonijno-obozowych. I sektor kolonijno-obozowy o dł. 50m - Kąpielisko: Jarosławiec Zachód „Plaża Centralna” II sektor kolonijno-obozowy o dł. 50m – Kąpielisko: Jarosławiec Zachód „Plaża Mikołajek” a) na sektorach kolonijnych dyżurujący ratownicy będą nadzorować kąpiele zorganizowanych grup kolonijnych w ilości do 15 osób jednorazowo, b) grupy kolonijne uprawnione do nadzoru ratowników będą posiadały odpowiednie upoważnienia wystawione przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie. 12) zapewnić bieżącą informację dotyczącą temperatury wody i powietrza oraz wysokości fali i siły wiatru oraz codziennie przekazywać informacje do Serwisu kąpieliskowego, 13) ustawić maszty wyposażone w komplet flag informacyjnych; 14) zapewnić informację o dopuszczalności lub zakazie kąpieli w miejscach, w których kąpiel jest niebezpieczna; 15) oczyszczać powierzchnie dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek; 16) upowszechniać zasady korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego; 17) zapewniać przekazywanie informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego; 18) zabezpieczyć odpowiednie środki łączności umożliwiające utrzymanie bezpośredniej stałej łączności ze służbami ratowniczymi oraz pokrywać koszty ich utrzymania; 19) zabezpieczyć w ciągłej gotowości łodzie ratunkowe, zgodnie z odpowiednimi przepisami; 20) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji umowy, 21) zorganizować zespół szybkiego reagowania obejmujący swym zasięgiem plaże wschodnią i zachodnią, który w momencie zgłoszenia o wypadku natychmiast wypływa łodzią motorową w celu udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym; 22) ubezpieczyć zatrudnionych ratowników od następstw nieszczęśliwych wypadków; 23) prowadzić dziennik wizualnej oceny jakości wody, udzielonej pomocy medycznej, dzienniki pracy sprzętu motorowodnego, dziennik pracy poszczególnych stanowisk ratowniczych, których kserokopię po zakończeniu sezonu kąpieliskowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu, 3.3. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim sprzętem ratowniczym z uwzględnieniem wyposażenia oferowanego przez Zamawiającego do oddania nieodpłatnie w użyczenie, według wykazu sprzętu ratowniczego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy: a) ratownicza łódź motorowa - jedna na każde 400 m linii brzegowej; b) ratownicza łódź wiosłowa - jedna na każde 100 m linii brzegowej; c) koło ratunkowe z nietonącą linką o długości 25 m lub pasy ratownicze – jedna sztuka na każde 50 m linii brzegowej, umieszczone w pobliżu lustra wody, d) żerdzie ratunkowe na kąpieliskach posiadających pomosty stałe lub pływające –dwie sztuki; e) liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym jedna na każde 100 m linii brzegowej; f) tubę głosową elektroakustyczną na każdym stanowisku ratowniczym; g) tablicę do zamieszczania informacji o temperaturze wody i powietrza, szybkości wiatru oraz wysokości fali; h) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena - po jednej sztuce na każdym stanowisku ratowniczym; i) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi; j) rzutki ratunkowe - po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego; k) lornetki - jedna sztuka na każdym stanowisku ratowniczym; l) zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) - po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego; m) podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych - jedno na każde 100 m linii brzegowej; n) maszt wraz z kompletem flag przy każdym stanowisku ratowniczym; o) leki i artykuły sanitarne. 3.4. Zaleca się, aby wykonawca przez złożeniem oferty zapoznał się ze stanem technicznym użyczanego sprzętu. 3.5. W ramach usług zapewniających bezpieczeństwo Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) przestrzegania przepisów, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r., Nr 208 poz. 1240) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1566), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997r., nr 57, poz. 358) oraz przepisami wykonawczymi. 2) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: a) współpracy z policją do analizy zagrożeń i identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wody do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji, b) przeprowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na:  oznakowaniu miejsc niebezpiecznych,  objęciu nadzorem, we współpracy z policją miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli,  uświadamianiu o zagrożeniach związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, poprzez przeprowadzenie akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, c) informowania i ostrzegania o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia, d) zapewnienia warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. 3.6. Wykonawca, przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego zobowiązany jest do przedłożenia wykazu osób wchodzących w skład kadry ratowniczej wraz z informacją o posiadanych uprawnieniach. Do wykazu należy dołączyć kserokopie uprawnień. 3.7. Wykonawca, przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego zobowiązany jest do dokonania przeglądu sprzętu, o którym mowa w pkt 3 §3 w Projekcie umowy. 3.8. Usługi o których mowa w rozdziale 3 muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: 1) postanowienia Kodeksu Cywilnego, 2) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1566), 3) ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r., Nr 208 poz. 1240 ze zm.), 4) ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r., nr 81, poz. 889 ze zm.) 5) ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. nr 127, poz. 857 ze zm.), 6) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997r., nr 57, poz. 358 ze zm.), 7) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012r. poz. 108), 8) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. (Dz. U. z 2012r., nr 261 ze zm.) w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, 9) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012r. poz.286 ze zm.), 10) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2002r. (Dz. U. z 2002r., nr 193, poz. 1624 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej. 3.9. Miejsce realizacji zamówienia: 1) Kąpielisko morskie: Jarosławiec Wschód „Plaża Centralna” – usytułowane na 254,3 km wybrzeża, szerokość basenu kąpielowego 300 m, 2) Kąpielisko morskie: Jarosławiec Zachód „Plaża Mikołajek” – usytułowane na 256,6 km wybrzeża, szerokość basenu kąpielowego 100 m, 3) Kąpielisko morskie: Jarosławiec Zachód „Plaża Rusinowo” – usytułowane na 257,4 km wybrzeża, szerokość basenu kąpielowego 200 m. 3.10. Zamawiający udostępnia miejsca noclegowe na terenie Ośrodka Wczasowego "Przywodny" w Jarosławcu przy ul. Spacerowej. Koszt udostępnienia miejsca noclegowego wynosi 10,00 zł brutto osobodoba. 3.11. Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień 75252000-7 Służby ratownicze. 3.12. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 stawy Pzp o łącznej wartości do 50% zamówienia podstawowego. Warunki udzielenia zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług i nie mogą być gorsze niż zawarte w umowie podstawowej. 3.13. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy, co najmniej jednej osoby wykonującej czynności polegające na wykonywaniu usług ratownictwa wodnego. Osoba ta powinna wykonywać czynności wskazane w SIWZ3.13.1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, w którym potwierdzi, że zatrudnił na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt 3.13. 3.13.2. W przypadku konieczności zmiany - w okresie trwania umowy z Wykonawcą - osoby zatrudnionej na umowę o pracę wykonującej wskazane czynności, wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia dotyczącego zatrudnienia nowej osoby. 3.13.3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.13. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.14. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający może, w wyznaczonym terminie, żądać przedłożenia przez wykonawcę dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.13. czynności w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności: 3.14.2. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 3.14.3. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3.14.4. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 3.14.5. oświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3.15. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazanych w punkcie 3.13. czynności, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.13. czynności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75252000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 14.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100. 14.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 14.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 14.3.1. pieniądzu, 14.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 14.3.3. gwarancjach bankowych, 14.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 14.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 14.4. Wadium wnoszone formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 15 9315 0004 00223861 2000 0010. Zaleca się dołączyć do oferty dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 14.5. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego. 14.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu – należy wnieść wraz z ofertą (nie łączyć go trwale z ofertą). 14.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 14.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 14.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku 14.11. rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 14.13.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 14.13.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 14.13.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r., Nr 208 poz. 1240).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.1. Dokumenty oraz załączniki do SIWZ składane przez wszystkich Wykonawców w terminie składania ofert: 1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, 4) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy, 5) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, 6) Oryginał zobowiązania, o którym mowa w pkt 8.2. – jeżeli dotyczy. 5.2. Załącznik nr 4 do SIWZ składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert: Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach