Przetargi.pl
Remont ścieżki rowerowej na trasie Stepnica - Widzieńsko

Gmina Stepnica ogłasza przetarg

 • Adres: 72112 Stepnica, ul. Kościuszki
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 188 521 , fax. 914 188 580
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stepnica
  ul. Kościuszki 4
  72112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 188 521, fax. 914 188 580
  REGON: 81168433800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stepnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ścieżki rowerowej na trasie Stepnica - Widzieńsko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowana inwestycja obejmuje: Remont ścieżki rowerowej na trasie Stepnica-Widzieńsko. Parametry remontowanej drogi dla rowerów DDR: - droga dla rowerów, dwukierunkowa. - prędkość projektowa 30 km/h, - długość: 10489,68 m m - szerokość DDR 2,0 m, - szerokość pobocza gruntowego 0,25-1,5 m - spadek poprzeczny DDR – 2 % - nawierzchnia DDR – wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna, - spadki podłużne zgodne z istniejącym pochyleniem. - odwodnienie powierzchniowe do rowów odparowujących. Opracowanie obejmuje wykonanie remontu drogi dla rowerów (DDR) o szerokości 2 m, obejmujący wykonanie warstwy ścieralnej z nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej, naturalnie stabilizowanej typu HanseGrand Robust lub równoważnej. Nie przewiduje się zmian w przebiegu trasy ścieżki rowerowej. Warstwę ścieralną należy wykonać na wyprofilowanej, zagęszczonej i oczyszczonej warstwie tłucznia kamiennego stanowiącego podbudowę dla remontowanej nawierzchni ścieżki rowerowej. Na odcinku, gdzie występuje nawierzchnia gruntowa należy wykonać korytowanie i profilowanie podłoża wraz z zagęszczeniem, następnie wykonać warstwę podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 15 cm oraz warstwę ścieralną z wodoprzepuszczalnego materiału mineralnego typu Hansegrand Robust lub równoważnej. Należy utwardzić place przy zadaszeniach zgodnie z rysunkiem D-1 projektu. Podbudowa ścieżki na odcinku określonym rysunkiem nr D-1.1, D-1.2 i D-1.3 do skrzyżowania z drogą dz. nr 680, została wyremontowana w 2018 r. i różni się od stanu istniejącego ujętego w projekcie. Nowa podbudowa została wykonana z materiałów. Odtworzenie korpusu nasypu kolejowego nastąpiła z zachowaniem następujących warunków: a) korpus nasypu dogęścić do WL ≥ 0,98, b) grubość warstwy kruszywa łamanego #0,32 mm winna wynosić ≥ 20 cm, c) odpowiednio wyprowadzono i dogęszczono nawierzchnię z kruszywa w sposób umożliwiający odpowiednie odwodnienie powierzchniowe wraz z zapewnieniem właściwej nośności. Wykonane prace przedstawiono na fotografii stanowiącej załącznik nr 1A do SIWZ. Parametry równoważności materiału mineralnego typu Hansegrand Robust, nawierzchnia musi zostać wykonana z materiałów o parametrach nie gorszych niż: Materiały do wykonania warstwy nawierzchni: Opis produktu: Nawierzchnia jest przeznaczona dla ścieżek rowerowych oraz placów przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego. Składniki: Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych surowców, takich jak; łupki wysokogórskie, specjalny wiążący żwir i kamień naturalny. Nawierzchnia jest całkowicie przyjazna dla środowiska i podlega ustawicznej kontroli jakości. Właściwości: Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, jest odporny na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest nie brudzący. Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich. Dane techniczne: Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3. Wymagania ogólne dotyczące materiałów Właściwości/parametr Jedn. miary Wartość faktyczna Wartość wymagana wg DIN 18 035-5 Rozkład wielkości ziaren M-% - - Rodzaj kamienia kamień naturalny Kolor beżowy Postać ziaren łamane Powierzchnia szorstka Gęstość wg metody Proctora (PPR) g/cm3 2,014 Optymalna zawartość wody (wPR) % 11,5 Przepuszczalność wody „k” cm/s 5,5 x 10-4 1,0 x 10-4 Wytrzymałość powierzchni na ścinanie kN/m2 51,4 50,0 Określenie przepuszczalności wody (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.3.2, załącznik 3): Wyniki doświadczeń (cm/s) Średnia z 9 pomiarów Kw = 14,0 x 10-4 Wymóg Kw ≥ 1,0 x 10-4 Określenie wytrzymałości powierzchni na ścinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.2.3): Wartości zmierzone (kN/m2) Średnia z 3 pomiarów tS = 51,4 Wymóg tS ≥ 50,0 Szczegółowy zakres robót określa: - projekt budowlany, branży drogowej stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, wraz z fotografią stanowiącą załącznik nr 1A do SIWZ - specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót branży drogowej stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, - przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, - zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, W/w załączniki stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach przedmiotu zamówienia powykonawczą Inwentaryzację geodezyjną wraz z mapą zasadniczą. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 15.200,00 słownie: piętnaście tysięcy dwieście złotych. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego – oznacza to, że w terminie składania ofert wniesione wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej; z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804). 3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO O/SZCZECIN 65 1020 4812 0000 0502 0007 7420. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium także na cały okres związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego. Należy załączać oryginał dokumentu wadialnego wraz z ofertą w odrębnej kopercie oznaczonej WADIUM i nazwa postępowania. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony formularz OFERTA

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach