Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Manowo

Gmina Manowo ogłasza przetarg

 • Adres: 76015 Manowo, Manowo
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 183 220 , fax. 943 183 289
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Manowo
  Manowo 40
  76015 Manowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 183 220, fax. 943 183 289
  REGON: 33092057000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.manowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Manowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przewozu uczniów i opiekunów dzieci dojeżdżających do placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Manowo, tj. do Szkoły Podstawowej w Rosnowie, Szkoły Podstawowej w Boninie, Szkoły Podstawowej w Manowie, Przedszkola Gminnego w Boninie i Przedszkola Samorządowego w Rosnowie oraz powrotu do miejscowości zamieszkania uczniów po skończonych zajęciach. Zamówienie dotyczy dowozu uczniów z następujących miejscowości: Wyszewo, Manowo, Rosnowo, Wyszebórz, Zacisze, Cewlino, Grzybnica, Mostowo, Kliszno, Kretomino, Bonin. Szczegółowy opis tras znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60140000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pozostałe dokumenty składane wraz z ofertą: a. Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ b. Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiotów, w imieniu których pełnomocnicy nie wymienieni w dokumentach rejestrowych firmy składają oferty, c. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1. niniejszego rozdziału oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów, o którym mowa w punkcie 7.2) niniejszego rozdziału. PODWYKONAWCY 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach