Przetargi.pl
Wykonanie usług przewozu uczniów i dzieci z terenu gminy Siemyśl.

Gmina Siemyśl ogłasza przetarg

 • Adres: 78-123 Siemyśl, ul. Kołobrzeska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 588 013, , fax. 943 585 315
 • Data zamieszczenia: 2020-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siemyśl
  ul. Kołobrzeska 14
  78-123 Siemyśl, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 588 013, , fax. 943 585 315
  REGON: 33092049800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.siemysl.pl/index.php?id=252807

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług przewozu uczniów i dzieci z terenu gminy Siemyśl.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie zostało podzielone na zadania częściowe, oznaczone jak następuje: a) zadanie częściowe nr 1 - przewóz uczniów i dzieci do szkół oraz oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Siemyśl, b) zadanie częściowe nr 2 - przewóz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „OKRUSZEK” w Kołobrzegu. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności: 1) zadanie częściowe nr 1 - przewóz uczniów i dzieci do szkół oraz oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Siemyśl w maksymalnej ilości 1700 biletów miesięcznych; 2) zadanie częściowe nr 2 - przewóz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „OKRUSZEK” w Kołobrzegu w maksymalnej ilości 188 dni wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60140000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie w zakresie określonym w pkt III.2.2 - składane wraz z ofertą. W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (zawierającej informacje podawane podczas otwarcia ofert oraz kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się w przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że jakakolwiek zmiana w toku przedmiotowego postępowania (np. włączenie wykonawcy do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach