Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej 95 do kontenerowej stacji paliw MPGK Sp. z o. o. w Darłowie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 76150 Darłowo, ul. 1-go Maja
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 143 071 , fax. 943 145 391
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. 1-go Maja 1
  76150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 143 071, fax. 943 145 391
  REGON: 33023269200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgkdarlowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka komunalna prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej 95 do kontenerowej stacji paliw MPGK Sp. z o. o. w Darłowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej 95 do kontenerowej stacji paliw MPGK Sp. z o.o. w Darłowie w ilości około 70 000 litrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada - aktualną koncesję, licencję lub zezwolenie na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym – koncesja na obrót paliwami ciekłymi.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: prawidłowo wypełniony formularz ofertowy , formularz rzeczowo-cenowy, oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania , oświadczenie o grupie kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach