Przetargi.pl
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy pomieszczeń przyziemia budynku V Politechniki Rzeszowskiej dla potrzeb Uczelnianego Centrum Przetwarzania Danych PRz

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy 12
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8651250, 8653636, 8653535 , fax. 17 8651075, 865383
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  ul. Powstańców Warszawy 12 12
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, fax. 17 8651075, 865383
  REGON: 00017490000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy pomieszczeń przyziemia budynku V Politechniki Rzeszowskiej dla potrzeb Uczelnianego Centrum Przetwarzania Danych PRz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego Uczelnianego Centrum Przetwarzania Danych (UCPD) zlokalizowanego w części przyziemia budynku V Politechniki Rzeszowskiej położonego przy al. Powstańców Warszawy 12. Powierzchnia pomieszczenia operacyjnego Centrum - około 130 m2. Program prac projektowych obejmuje między innymi: 1) W zakresie prac adaptacyjno - budowlanych (branża budowlana, elektryczna, sanitarna): - przebudowa istniejących pomieszczeń wraz z wykonaniem schodów na parter, ścian działowych, podłóg technicznych, wydzielenie stref pożarowych, zabudowy wyjść z zewnątrz. - przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznych i sanitarnych, tras i przejść kablowych, kanałów wentylacyjnych itp. - wykonanie wiaty zewnętrznej ma agregat prądotwórczy i agregat wody lodowej - budowa dojazdów, dróg transportowych, przestrzeni komunikacyjnej poza pomieszczeniem CPD. - [branża elektryczna] Instalacje elektroenergetyczne (w tym system bezprzerwowych zasilaczy UPS, zasilanie awaryjne agregatem prądotwórczym, instalacja oświetleniowa, zasilanie klimatyzacji i wentylacji); okablowanie połączeń miedzyszafowych, przełączniki sieci LAN i SAN - [branża sanitarna] zmiana lokalizacji (przebiegu) istniejących w pomieszczeniu instalacji sanitarnych i centralnego ogrzewania, projekt instalacji klimatyzacji precyzyjnej z użyciem bloku agregatów wody lodowej; 2) W zakresie instalacji wchodzących w skład projektowanego CPD: - System zasilania głównego oraz awaryjnego - System dystrybucji i monitoringu zasilania poszczególnych szaf serwerowych - System szaf chłodniczych; - System szaf serwerowych; - System okablowania strukturalnego; - System detekcji i gaszenia pożaru; - System monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu oraz monitoringu środowiskowego; - System zarządzania infrastrukturą CPD - System wczesnego wykrywania zagrożeń pożarowych - System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5 000.00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach