Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa ul. Ks. S. Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie

Gmina Miasto Krosno ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 47 43 306 , fax. 13 47 43 306
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Krosno
  ul. Lwowska 28a 28a
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 13 47 43 306, fax. 13 47 43 306
  REGON: 00052698900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa ul. Ks. S. Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot opracowania dokumentacji projektowej Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulicy Szpetnara w Krośnie wraz z budową chodnika oraz budową nowego przejazdu kolejowego kat. B na linii kolejowej Nr 108 Stróże - Krościenko w km 69,537. Planowana droga oraz przejazd kolejowy winny być zaprojektowane w oparciu o wykonaną koncepcję przebiegu ulicy Szpetnara w Krośnie wraz z lokalizacją przejazdu kolejowego (Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz w oparciu o wytyczne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Załączniki nr 9, 10 i 11 do SIWZ), a rozwiązania projektowe przejazdu kolejowego należy uzgodnić z Zakładem Linii Kolejowych w Rzeszowie oraz innymi jednostkami PKP. W projekcie należy uwzględnić połączenie ulicy Szpetnara z ul. Czajkowskiego. 1. Zakres dokumentacji projektowej Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia winna zawierać następujące opracowania: 1) Opracowanie materiałów i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby), 2) Opracowanie według obowiązujących przepisów raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby), 3) Opracowanie operatu wodno - prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno - prawnego na rzecz Prezydenta Miasta Krosna w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowej inwestycji, 4) Projekt budowlany - 5 egz. wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków technicznych (w tym warunków od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.), opinii, pozwoleń, decyzji, uzgodnień, w tym uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej i odstępstw (w szczególności od postanowień § 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie Dz. U. z 2015r. poz. 1744), stanowiący podstawę do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2031.) wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami i ekspertyzami. Projekt winien być opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1129), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowania (Dz. U. z 1998r. Nr 151 poz. 987 z późn. zm.). 5) Projekty wykonawcze - po 4 egz.: 5.1) projekt drogowy obejmujący rozbudowę ulicy na odcinku o łącznej długości ok. 350 m, kategoria ruchu KR2, łącznie z przebudową istniejącego przejścia dla pieszych kat. E w km 69+552 linii kolejowej Nr 108 Stróże - Krościenko na przejazd kolejowo-drogowy kat. B (zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ). W projekcie należy uwzględnić rozbudowę połączenia ulicy Szpetnara z ulicą Czajkowskiego w Krośnie, 5.2) projekt kanalizacji deszczowej, 5.3) projekt elektryczny oświetlenia ulicznego, 5.4) projekt kanału technologicznego, 5.5) branża torowa, 5.6) branża srk, 5.7) branża tvu (monitoring), 5.8) branża teletechniczna, 5.9) projekt rozbiórek, 5.10) projekt przebudowy kolizyjnego uzbrojenia terenu. Aktualne mapy obrazujące lokalizację sieci uzbrojenia podziemnego w rejonie objętym niniejszym opracowaniem można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej: https://krosno.webewid.pl/is2/iEwid/ 5.11) projekt oznakowania pionowego, poziomego, wygrodzenia przejazdu kolejowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, łącznie z zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu uwzględniającego zabudowę oznakowania drogowego, 6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 3 egz., 7) Przedmiar robót (oddzielnie dla każdej branży) - po 3 egz., 8) Kosztorys inwestorski (oddzielnie dla każdej branży) - po 3 egz., 9) Kompletna wersja elektroniczna dokumentacji projektowej na nośnikach CD/DVD w wersji nieedytowalnej (*.pdf) i edytowalnej (*.xls, *.doc, *.dwg, *.dxf) - 2 szt. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie muszą zostać przygotowane z uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 32 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.). 2. Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) aktualizację podkładu geodezyjnego do celów projektowych w skali 1:500 terenu objętego opracowaniem, 2) opracowanie dokumentacji geotechnicznej, 3) uzyskanie kopii mapy ewidencyjnej gruntów i wypisów z rejestru gruntów dla terenu objętego opracowaniem w zakresie niezbędnym do złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji ZRID, 4) przygotowanie (w zależności od potrzeb) i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosków o wydanie decyzji (w tym decyzji pozwolenia wodno - prawnego), pozwoleń, warunków, odstępstw i uzgodnień wymaganych przepisami szczegółowymi wraz z ich uzyskaniem (wszelkie dokumenty winny być uzyskane na Prezydenta Miasta Krosna - Zarządcę Dróg na terenie Miasta Krosna), 5) przeprowadzenie ewentualnych badań i ekspertyz potrzebnych do opracowania projektu, 6) przygotowanie opracowań projektowych wynikających z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających bądź wynikających z przyjętych rozwiązań, 7) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski i pytania (w zakresie zagadnień technicznych dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej) zawarte w pismach mieszkańców skierowane do Zamawiającego, 8) sprawowanie nadzoru autorskiego na realizacją inwestycji w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (na sprawowanie nadzoru autorskiego zostanie zawarta oddzielna umowa), 9) przekazanie w terminie 7 dni od podpisania umowy szczegółowego harmonogramu realizacji prac projektowych (również w wersji edytowalnej w formacie *.mpp), 10) pozostałe inne opracowania niezbędne w celu wykonania zamówienia wynikające z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających, bądź wynikłe z przyjętych rozwiązań projektowych, 11) koszty opracowania dokumentacji nie obejmują przygotowania przez Projektanta operatów geodezyjnych - podziałowych, koszty ich opracowania leżą po stronie Zamawiającego (operaty zostaną przygotowane w terminie do jednego miesiąca od momentu przekazania przez Projektanta wszystkich niezbędnych do tego celu dokumentów, we wskazanym wcześniej terminie Zamawiający wymaga obecności wykonawcy w trakcie prac geodezyjnych - okazania granic projektowanego pasa drogowego), 12) złożenie w imieniu Zarządcy drogi wniosku o wydanie decyzji ZRID (przez zakończenie prac projektowych Zamawiający rozumie przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji oraz zawiadomienie właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji ZRID). 3. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie ponadto: 1) wsparcie i doradztwo w pracach komisji przetargowej na wezwanie Zamawiającego, 2) przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania w zakresie zagadnień technicznych dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Wszystkie opracowane wnioski o uzyskanie warunków oraz wymaganych decyzji i pozwoleń należy przygotować w imieniu Prezydenta Miasta Krosna. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych winny być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U z 2013r. poz. 1129), jak również w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290), ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2031). Kosztorysy inwestorskie winny być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) przy uwzględnieniu regulacji zawartych w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.) w szczególności jej art. 32 oraz art. 39 ust. 5 związanymi z wejściem w życie ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. (Dz. U. z 2015r. poz. 880 z późn. zm.). Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, a także opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów oraz wszelkie opracowania niezbędne do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonawstwo robót wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji, zgodnie z wymaganiami art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku zmiany przepisów określających właściwości, jakie ma spełniać dokumentacja projektowa, wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili przekazania dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia i realizowania czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym, tak aby postęp prac dawał gwarancję zakończenia ich w terminie umownym. Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie pozwoleń na realizację oraz ogłoszenie przetargu na wykonawstwo. Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia przez wykonawców wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji jakości i okresu rękojmi za wady
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach