Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - odcinek od ul. Walslebena do ul. Czajkowskiego w Krośnie

Gmina Miasto Krosno ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 47 43 306 , fax. 13 47 43 306
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Krosno
  ul. Lwowska 28a 28a
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 13 47 43 306, fax. 13 47 43 306
  REGON: 00052698900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - odcinek od ul. Walslebena do ul. Czajkowskiego w Krośnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulicy Niepodległości od skrzyżowania z ul. Walslebena do skrzyżowania z ul. Czajkowskiego w Krośnie wraz z budową mostu nad rzeką Lubatówka i przebudową odcinka wału przeciwpowodziowego. Zaprojektowanie skrzyżowań w postaci rond, z zapewnieniem jak najmniejszej ingerencji w drzewostan zlokalizowany w Ogrodzie Jordanowskim. Zamawiający będzie dysponował dokumentacją techniczną będącą koncepcją inwestycji. Zamawiający wymaga by nośność nowego obiektu mostowego na rzece Lubatówka odpowiadała klasie A wg PN 85/S - 10030. Konstrukcję nawierzchni jezdni należy projektować dla kategorii ruchu nie mniejszej niż KR3. Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne należy dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu. 1. Zakres dokumentacji projektowej Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia winna zawierać następujące opracowania: 1) Projekt budowlany - 5 egz. zawierający między innymi wszystkie niezbędne warunki techniczne, opinie, pozwolenia, odstępstwa, uzgodnienia oraz ekspertyzy, stanowiący podstawę do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2) Projekty wykonawcze - po 4 egz.: - projekt drogowy, - projekt mostowy, - projekt kanalizacji deszczowej, - projekt oświetlenia ulicznego, - projekt kanału technologicznego, - projekt rozbiórek, - projekt wycinki zieleni, - projekt ekranów akustycznych, - projekt nasadzeń zieleni ochronnej, - projekt przebudowy kolizyjnego uzbrojenia terenu (jeżeli będzie wymagany), Aktualne mapy obrazujące lokalizację sieci uzbrojenia podziemnego w rejonie objętym niniejszym opracowaniem można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej: https://krosno.webewid.pl/is2/iEwid/, - projekt oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, łącznie z zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu. 3) opracowania niezbędne (w tym karta informacyjna oraz raport oddziaływania na środowisko) do przeprowadzenia procedury ponownej oceny na etapie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 3 egz. 5) Przedmiar robót (oddzielnie dla każdej branży) - po 2 egz. 6) Kosztorys inwestorski (oddzielnie dla każdej branży) - po 2 egz. 7) Kompletna wersja elektroniczna dokumentacji projektowej na nośnikach CD/DVD w wersji nieedytowalnej (*.pdf) i edytowalnej (*.xls, *.doc, *.dwg, *.dxf, *.zuz, *.xml) - 2 szt. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie muszą zostać przygotowane z uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 32 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.). 2. Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) aktualizację podkładu geodezyjnego do celów projektowych w skali 1:500 terenu objętego opracowaniem, 2) opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej i hydrologicznej, 3) uzyskanie kopii mapy ewidencyjnej gruntów i wypisów z rejestru gruntów dla terenu objętego opracowaniem w zakresie niezbędnym do złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji ZRID, 4) przygotowanie (w zależności od potrzeb) i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosków o wydanie decyzji (w tym decyzji pozwolenia wodno prawnego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji), pozwoleń, warunków, odstępstw i uzgodnień wymaganych przepisami szczegółowymi wraz z ich uzyskaniem (wszelkie dokumenty winny być uzyskane na Prezydenta Miasta Krosna - Zarządcę Dróg na terenie Miasta Krosna), 5) przeprowadzenie ewentualnych badań i ekspertyz potrzebnych do opracowania projektu, 6) przygotowanie opracowań projektowych wynikających z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających bądź wynikających z przyjętych rozwiązań, 7) przygotowanie wizualizacji projektowanych rozwiązań (wizualizacje zostaną opracowane na bazie aktualnych zdjęć terenu pozyskanych przez Wykonawcę) na sztywnych planszach o wymiarach 40x70 cm (po 2 plansze z co najmniej 4 różnymi widokami), 8) przygotowanie po 2 szt. kart obiektów inżynierskich opracowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582). 9) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski i pytania (w zakresie zagadnień technicznych dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej) zawarte w pismach mieszkańców skierowane do Zamawiającego, 10) sprawowanie nadzoru autorskiego na realizacją inwestycji w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (na sprawowanie nadzoru autorskiego zostanie zawarta oddzielna umowa ryczałtowa). 11) przekazanie w terminie 7 dni od podpisania umowy szczegółowego harmonogramu realizacji prac projektowych (również w wersji edytowalnej w formacie *.mpp), 12) pozostałe inne opracowania niezbędne w celu wykonania zamówienia wynikające z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających, bądź wynikłe z przyjętych rozwiązań projektowych, 13) koszty opracowania dokumentacji nie obejmują przygotowania operatów geodezyjnych - podziałowych, koszty ich opracowania leżą po stronie Zamawiającego (operaty zostaną przygotowane w terminie do jednego miesiąca od momentu przekazania przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych do tego celu dokumentów, we wskazanym wcześniej terminie Zamawiający wymaga obecności Wykonawcy w trakcie prac geodezyjnych - okazania granic projektowanego pasa drogowego), 14) złożenie w imieniu Zarządcy drogi wniosku o wydanie decyzji ZRID 3. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie ponadto: 1) wsparcie i doradztwo w pracach komisji przetargowej na wezwanie Zamawiającego, 2) przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania w zakresie zagadnień technicznych dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych winny być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U z 2013r. poz. 1129), jak również w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031). Kosztorysy inwestorskie winny być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) przy uwzględnieniu regulacji zawartych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) w szczególności jej art. 32 oraz art. 39 ust. 5 związanymi z wejściem w życie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 880 z późn. zm.). Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, a także opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów oraz wszelkie opracowania niezbędne do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonawstwo robót wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji, zgodnie z wymaganiami art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie pozwoleń na realizację oraz ogłoszenie przetargu na wykonawstwo. Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia przez wykonawców wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wysokość kar umownych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach