Przetargi.pl
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów (stabilizacja tlenowa, kompostowanie, bio-suszenie).

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Fredry 12
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4368311 , fax. 013 4368678
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.
  ul. Fredry 12 12
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 013 4368311, fax. 013 4368678
  REGON: 37037410700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekrosno.pl/ www.bip.ekrosno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów (stabilizacja tlenowa, kompostowanie, bio-suszenie).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów (stabilizacja tlenowa, kompostowanie, bio-suszenie). Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawca przy wykonywaniu kompletnej dokumentacji zobowiązany jest do stosowania zasad określonych w art. 29-31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164). Ponadto Zamawiający w ramach realizacji niniejszego zamówienia wymaga pełnienia nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją w oparciu o przegotowaną kompletną dokumentację.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 17 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ekrosno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach