Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrówka polegająca na budowie chodnika w m. Makowisko w km od1+280 do km 2+230

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 17
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
  ul. Jana Pawła II 17 17
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.jaroslaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrówka polegająca na budowie chodnika w m. Makowisko w km od1+280 do km 2+230
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 1) Projekt budowlany- w 5 egz. (wraz z materiałami niezbędnymi do zgłoszenia robót ( lub pozwolenia na budowę w zależności od potrzeb wynikających z projektu wraz z uzgodnieniami) oraz mapę do celów projektowych. 2) Projekt wykonawczy -w 5 egz. dla każdej branży, w tym: a) cześć opisowo-obliczeniową, b) część rysunkowa, c) przedmiary robót - w 2 egz. d) ) kosztorys inwestorski - w 2 egz. e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - w 2 egz. f) projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę Jarosławskiego- w 2 egz. g)opracowania projektu stałej i czasowej organizacji ruchu (wraz z niezbędnymi urządzeniami BRD); 3. Uzgodnienia i opinie. Wykonawca w ramach podjętych działań, winien: 1) przygotować niezbędne materiały do wystąpienia o wszelkie uzgodnienia i opinie, 2) uzyskać wszystkie, aktualne branżowe warunki techniczne od właścicieli lub zarządców urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją drogową, 3) przedłożyć ww. warunki Zamawiającemu do akceptacji, 4) przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania ustalone i uściślone zakresy kolizji urządzeń obcych z inwestycją drogową na podstawie szczegółowych warunków technicznych, 5) uzyskać wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do opracowania projektu budowlanego, 6) wykonać wszystkie dodatkowe opracowania wynikające z uzyskanych uzgodnień, niezbędnych do uzyskania akceptacji przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, 7) uzyskać akceptację przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania właściwej ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami 4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ( jeżeli będzie wymagana). Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy: 1) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2) opracowanie i przygotowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku nałożenia przez właściwy organ takiego obowiązku); 5. Pozwolenie wodno-prawne ( jeżeli będzie wymagane). Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy: 1) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych załączników do wniosku o wydanie pozwolenia wodno- prawnego wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 6. Nadzór autorski Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z realizacji robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie lub pisemnie na 3 dni przed wymaganym spotkaniem. Obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego obejmować będą w szczególności: 1) Nadzór nad zgodnością wykonawstwa robót budowlanych z dokumentacją projektową, stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę/decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową, 3) Wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych, dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań technicznych poprzez dodatkowe informacje i opracowania oraz ewentualne uszczegóławianie dokumentacji projektowej, uzupełnianie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji projektowej, 4) Poprawianie błędnych rozwiązań projektowych w ramach przedmiotowej umowy i oferty, 5) Nanoszenie poprawek lub uzupełnień na wszystkich egzemplarzach projektu w ramach przedmiotowej umowy i oferty, 6) Uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 7) Przedstawianie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego, 8) Czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, a w przypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych przygotowanie dokumentacji zamiennej w zakresie i formie umożliwiającej uzyskanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 9) Udział, na każde wezwanie Zamawiającego, w komisjach, naradach technicznych, odbiorach robót związanych z realizacją przedmiotowego projektu, 10)Zapewnienie udziału przedstawicieli poszczególnych branż w sprawowaniu nadzoru autorskiego, 7. Wymogi formalno-prawne 1) Poszczególne elementy dokumentacji projektowej powinny być sprawdzone przez osobę posiadającą uprawnienia drogowe, 2 ) Oświadczenie projektanta i sprawdzającego, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że zostało sprawdzone (uwaga: dokumentacja projektowa ma spełniać wymogi określone w przepisach prawnych, normach, normatywach, katalogach, wytycznych i innych, niezbędnych przy realizacji zamówienia, obowiązujących w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu ) 3) Projektant odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. Ujawnione wady Jednostka Projektująca zobowiązana jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny być naniesione w każdym egzemplarzu projektu budowlanego i wykonawczego jak również w nośnikach czytelnych dla urządzeń elektronicznego przetwarzania danych w okresie 3 lat . 4)Ewentualne dodatkowe koszty budowy wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub wynikłe z braku odpowiednich pozycji przedmiaru pokrywa Projektant. 8. Oprócz wersji papierowej dokumentacja projektowa musi być zapisana w formie elektronicznej ( edytowalnej) na nośniku CD/DVD ( w 1 egz), która winna być zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany). Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia, itp. muszą być zapisać w formatach MS Word, AutoCAD i PDF, przedmiary i kosztorysy w programie kosztorysowym ( np. NORMA) oraz PDF. , części rysunkowe w formacie PDF i AutoCAD , a mapa do celów projektowych w formacie dwg lub dxf . 9. Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji: 1) Dokumentacja powinna posiadać wszelkie, wymagane obowiązującymi przepisami prawa uzgodnienia i opinie. 2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację, zgodne z umową obejmującą przedmiot zamówienia w siedzibie Zamawiającego . 3) Wykonawca opatrzy ww. opracowanie w wykaz zawartości dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 4) Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie, o których mowa powyżej stanowią integralną część przedmiotowego opracowania. 5) Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji przystąpi do czynności odbioru, który zakończy się podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego . W przypadku wystąpienia wad w opracowaniu przedmiotu zamówienia , Zamawiający zwróci Wykonawcy opracowaną dokumentację z podaniem na piśmie przyczyn odmowy odbioru. 6) Rozliczenie wynagrodzenia za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół odbioru przedmiotu wykonanego bez wad. 10. Wymagania dodatkowe: 1) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie niezbędne do zrealizowania inwestycji. Wszelkie opłaty i koszty związane z ich uzyskaniem ponosi Wykonawca. 2) Forma i treść opracowywanych wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii oraz forma, treść i liczba egzemplarzy materiałów będących załącznikami do wniosków o ich wydanie, muszą być zgodne z obowiązującymi wymaganiami organów, w dniu ich złożenia. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy informacji o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również do składania swoich uwag, które Wykonawca uwzględni w dalszych pracach nad dokumentacją. 4) Dokumentacja projektowa zostanie wykorzystana do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, w związku z powyższym jej treść nie może zawierać oznaczeń, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. W przypadku braku możliwości opisania treści dokumentacji za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, dopuszcza się wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, nakładając obowiązek umieszczenia wyrazów lub równoważny oraz określenie zakresu równoważności 5)Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową, aż do wyłonienia wykonawcy robót oraz przygotowania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań i udzielanych odpowiedzi - w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin nie krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych nie krótszy niż 3 dni robocze od dnia przekazania przez Zamawiającego faksem lub e-mailem pisma z pytaniami Wykonawców robót 7. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu oraz w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz pozyskania wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.jaroslaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach