Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej do obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 w Nisku

Gmina Nisko ogłasza przetarg

 • Adres: 37-400 Nisko, Plac Wolności 14
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8415643, 15 8415638 , fax. 15 8415630
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nisko
  Plac Wolności 14 14
  37-400 Nisko, woj. podkarpackie
  tel. 15 8415643, 15 8415638, fax. 15 8415630
  REGON: 00054413100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nisko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej do obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 w Nisku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej do obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 w Nisku Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie trzech zadań: Zadanie 1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi łącznikowej pomiędzy obwodnicą Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77, na odcinku od węzła Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Zadanie nr 2 Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji programowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi pomiędzy drogą łącznikową do obwodnicy Stalowej Woli i Niska a drogą gminną wewnętrzną położoną na działce nr ewid. 1731/17. Zadanie nr 3 Oznaczenie przydatności gruntów do budowy nasypów drogowych składowanych na działkach nr ewid. 4714/217, 533, 5140/270, 5339/1, 5140/274, 5140/255 w Nisku. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: Specyfikacji Technicznej na opracowanie dokumentacji projektowej - stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ. Proponowany przebieg trasy przedmiotowej drogi przedstawiony został w Załączniku nr 8 do SIWZ. Koncepcja Budowy drogi łącznikowej pomiędzy obwodnicą Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77, a DK 77 w Nisku na odcinku od węzła Podsanie do ul. Modrzewiowej, wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w wersji elektronicznej stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1)Opracowanie koncepcji rozwiązań dla przedmiotowych zadań zawierającego m.in.: projekt zagospodarowania terenu, przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne, określenie sposobu odwodnienia i uzyskanie akceptacji od Zamawiającego. 2)Opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego zawierających m.in.: a)część opisową, b)część rysunkową, opracowaną na mapach do celów projektowych (m.in. projekt zagospodarowania terenu, przekroje normalne, profil podłużny, szczegóły konstrukcyjne, określenie sposobu odwodnienia); c)informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. d)Uzyskanie i aktualizacja map do celów projektowych. e)Uzyskanie map ewidencji gruntów i wypisów z rejestru gruntów. f)Opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót. g)Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. h)Opracowanie i zatwierdzenie projektów stałej organizacji ruchu na przedmiotowe drogi (jeśli następuje zmiana organizacji ruchu). i)Modyfikacja opracowań projektowych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte Dokumentacją oraz na etapie wykonywania robót budowlanych. j)Uzyskanie niezbędnych decyzji w tym ZRID, uzgodnień i opinii, oraz jeżeli będzie to konieczne (np. uzgodnienia z zarządcami dróg wyższych kategorii, właścicielami przyległych działek, operaty wodno-prawne jeśli będą wymagane, uzyskanie warunków przebudowy sieci, itp.). k)Opracowana dokumentacja projektowa musi spełniać wszystkie niezbędne wymagania do złożenia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę - w zależności od zakresu koniecznych do wykonania robót, dla każdej drogi oddzielnie. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa SIWZ wraz z załącznikami. Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z zakresem przedmiotowym zadania, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać wszystkie elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności winna posiadać niezbędne uzgodnienia. Opracowana dokumentacja projektowa musi spełniać wszystkie niezbędne wymagania do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Opracowanie projektowe powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi, a w szczególności: 1)Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.), 2)Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1129). 3)Kosztorys inwestorski powinien być sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz.1389) w układzie zgodnym z układem pozycji cen jednostkowych wynikających z opracowanych Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 4)Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być sporządzone na podstawie aktualnie obowiązujących norm. W każdej specyfikacji należy dokładnie określić roboty objęte daną specyfikacją. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Projektant opracuje na podstawie dokumentacji projektowej. Specyfikacja winna zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zakres i sposób jej opracowania określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1129). Sposób wykonania Dokumentacji: 1)Dokumentacja winna zostać wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 2)Dokumentacja winna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach. Ponadto zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia. 3)Dokumentacja winna zostać sprawdzona i podpisana przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. 4)W projektach wykonawczych Projektant ujmie wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót w tym przygotowawcze i tymczasowe. 5)Informacje zawarte w Dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot Umowy w sposób zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. 6)Dokumentacja posiadać będzie zaświadczenia o przynależności projektantów do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Całość opracowania należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (dokumenty tekstowe lub tekstowo - graficzne - doc, pdf wersja 1.4, dokumenty zawierające informacje graficzne - dwg, jpg/jpeg), za wyjątkiem przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, które należy wykonać w wersji edytowalnej). Projekt budowlany/wykonawczy w 6 egzemplarzach, STWiORB w 6 egz., Kosztorysy inwestorskie i Przedmiary Robót w 6 egz., Mapy do celów projektowych, uzgodnienia itp. Koncepcja techniczna uproszczona na mapie zasadniczej - 4 egz. Projektant dostarczy Zamawiającemu dokumentację wraz z oświadczeniem o kompletności oraz zgodności z Umową, obowiązującymi przepisami i normami, stanowiącymi integralną część dokumentacji projektowej. Wszelkie opłaty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej ponosi Projektant. Projektant sprawować będzie nadzór autorski w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r., art. 20 ust. 1 pkt 4 ppkt a i ppkt b (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), przy czym koszty sprawowania nadzoru autorskiego należy uwzględnić w cenie oferty. Projektant zobowiązany jest do opracowania odpowiedzi na pytania Wykonawców na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte dokumentacją będącą przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8000, 00 zł (Słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia 04.08.2016 r. do godz. 11:30. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nadsański Bank Spółdzielczy z siedzibą w Stalowej Woli 68 9430 0006 0037 8343 2000 0001, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4.Wadium wnoszone w formie poręczeń, gwarancji należy złożyć w oryginale w pokoju 12A (parter), Urząd Gminy i Miasta w Nisku, Plac Wolności 14, 37 - 400 Nisko, w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert. W takim wypadku do oferty Wykonawca załącza kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym 6.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko?nania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nisko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach