Przetargi.pl
Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Markówka w km 1+540-4+040 w m. Ostrów, Mikulice, gm. Gać

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8537 440 , fax. 17 8536421
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Hetmańska 9 9
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8537 440, fax. 17 8536421
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojewódzka samorząd. jedn. org. Nieposiad. osobowości prawnej (jednostka budżetowa).

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Markówka w km 1+540-4+040 w m. Ostrów, Mikulice, gm. Gać
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Markówka w km 1+540-4+040 w m. Ostrów, Mikulice, gm. Gać Robót j/n: wykonanie wykopów koparką ,wykonanie remontu opaski z faszyny luzem między rzędami kołków , ,darniowanie skarp , transport darniny ,plantowanie skarp , wyciąganie kołków, wykonanie palisady Usług j/n : obsiew skarp
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 11000 zł na okres związania ofertą określony w pkt. XII SIWZ 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240 poz. 1603 i Nr 257 poz. 1726). Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto Nr 52 1020 4391 0000 6102 0159 2096 PKO BP SA RCK Rzeszów z dopiskiem: . Wadium na przetarg pn. Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Markówka w km 1+540-4+040 w m. Ostrów, Mikulice, gm. Gać 3.Kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty. Warunkiem uznania wpłaty wadium będzie wpływ przekazanych środków na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4.Uwagi dotyczące wadium wniesionego w formach, o których mowa w pkt. 2b, c, d, e, a)Poręczenia bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielone przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winny zawierać zapisy o treści: - nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie - zapis o brzmieniu art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. b)Ww. formy wadium należy w oryginale złożyć w PZMiUW Oddział w Jarosławiu (37-500 Jarosław, ul. Traugutta 9) przez upływem terminu składania ofert. Kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 5.Niespełnienie przez Wykonawcę wymogów, o których mowa w pkt. 2, 3, 4 skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania stosownie do zapisów art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. a)Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt. VIII.9 . b)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. c)Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert 7.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt. 6a, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rekojmii i gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach