Przetargi.pl
Usuwanie szkód powodziowych na cieku wodnym Dopływ z Bud (Podlas) m. Zagorzyce dz. 7359 w km 0+015-0+075

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8537 440 , fax. 17 8536421
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Hetmańska 9 9
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8537 440, fax. 17 8536421
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojewódzka samorządowa jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej (jedn. budżetowa)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie szkód powodziowych na cieku wodnym Dopływ z Bud (Podlas) m. Zagorzyce dz. 7359 w km 0+015-0+075
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: a) Robót j/n: km 0+015 - 0+075 w m. Zagorzyce - wbicie pali podtrzymujących stopę lewej skarpy potoku od strony asfaltowej drogi gminnej, - wykonanie narzutu z kamienia luzem na lewej skarpie od strony drogi gminnej pasem szerokości 1,0 m, - wyrównanie powierzchni skarpy pod narzut z kamienia luzem, - wykonanie w dnie cieku wodnego od strony drogi gminnej w obrębie pali oporowych, narzutu z kamienia luzem pasem szerokości 30 cm, warstwą grubości 30 cm, - wbicie ażurowo pali oporowych w dnie cieku wodnego podtrzymujących narzut z kamienia luzem, - usunięcie lokalnie występujących zatorów i przytamowań z gałęzi, śmieci itp., z wywozem. b) Usług j/n: km 0+015 - 0+075 w m. Zagorzyce - wykoszenie porostów ze skarp cieku wodnego, porost gęsty, twardy z wygrabieniem, - ręczne ścinanie i karczowanie krzaków lokalnie występujących, porost średniej gęstości, - wywiezienie wygrabionej trawy i wyciętych zakrzaczeń poza obiekt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi i gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach