Przetargi.pl
Usuwanie szkód powodziowych na cieku wodnym Dopływ z Grabówki dz. 41 w m. Podgrodzie w km 1+320-1+350, 2+070-2+100

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8537 440 , fax. 17 8536421
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Hetmańska 9 9
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8537 440, fax. 17 8536421
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojewódzka samorządowa jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej (jedn. budżet.)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie szkód powodziowych na cieku wodnym Dopływ z Grabówki dz. 41 w m. Podgrodzie w km 1+320-1+350, 2+070-2+100
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót jn. - km 1+320 - 1+350: - wydobycie i wywóz na składowisko zatorów z gałęzi, śmieci, karpiny; - rozbiórka umocnień siatkowo-kamiennych z odzyskiem kamienia; - narzut z kamienia łamanego ciężkiego, średniego w dnie, - wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych z użyciem odzyskanego kamienia; - zabudowa ubytków w skarpie ziemią zwięzłą dowiezioną; - drenowanie faszynowe, dren ?3x15cm na skarpie; - narzut nadwodny z kamienia łamanego ciężkiego, średniego; - km 2+070 - 2+100: - rozbiórka umocnień siatkowo-kamiennych z odzyskiem kamienia; - załadunek oraz wywiezienie na złomowisko zniszczonych koszy siatkowych; - narzut z kamienia łamanego ciężkiego, średniego w dnie, - wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych z użyciem odzyskanego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi i gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach