Przetargi.pl
Budowa boiska szkolnego, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie

Powiat Lubaczowski ogłasza przetarg

 • Adres: 37-600 Lubaczów, ul. Jasna 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6328700 , fax. 016 6328709
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubaczowski
  ul. Jasna 1 1
  37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie
  tel. 016 6328700, fax. 016 6328709
  REGON: 65090028100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubaczow.powiat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska szkolnego, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska szkolnego, wykonanie przebudowy sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie. Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 2. Zadanie składa się z następujących elementów: a) budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 32,0x44,0m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej (po 2 pola gry do koszykówki i siatkówki, pole gry do piłki ręcznej); kortu tenisowego o nawierzchni z trawy sztucznej o wymiarach brutto z wybiegami 18,30x36,60m, oraz wykonanie robót towarzyszących (utwardzenie terenu, drenaż, ogrodzenie, rów otwarty wyłożony ciekiem betonowym); b) budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy sali gimnastycznej - nawierzchnia z kostki brukowej 6 cm - 37,28m2 plus teren utwardzony o pow. 147.84m2; c) przebudowa szatni i zaplecza sanitarnego w sali gimnastycznej LO. Roboty obejmują wyburzenia i zamurowania, wymianę posadzek łącznie z ich dociepleniem styropianem gr. 10cm, wymianę stolarki drzwiowej, demontaż i montaż nowych instalacji c.o., wod.-kan. i elektrycznej. d) zakup pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej: Laptopy - 8 szt., Projektor multimedialny - 1 szt., Ekran elektryczny - 1 szt., Telewizor - 1 szt., Mikroskop szkolny z kamerą USB - 8 szt., Gabloty ekspozycyjne stojące - 5 szt., Stół laboratoryjny wyspowy z szafkami i nadstawkami na odczynniki - 1 szt. Wykonawca zobowiązany jest udzielić na dostarczone pomoce dydaktyczne 24-miesięcznej gwarancji. 3. Szczegółowy opis i zakres robót budowlanych oraz dostaw przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz szczegółowy opis dostaw do pracowni biologicznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubaczow.powiat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach