Przetargi.pl
Remont boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym

Gmina Krościenko Wyżne ogłasza przetarg

 • Adres: 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 43 151 90 , fax. 13 43 168 60
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krościenko Wyżne
  ul. Południowa 9 9
  38-422 Krościenko Wyżne, woj. podkarpackie
  tel. 13 43 151 90, fax. 13 43 168 60
  REGON: 37024378200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroscienkowyzne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 2. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: Remont boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym obejmuje remont boiska szkolnego o wym. 40,00 m x 20,00 m. Podstawowe wymiary i powierzchnie boiska, ogrodzenia i opaski: 1) długość 40,0 m, 2) szerokość 20,0 m, 3) powierzchnia 800,0 m2. W ramach projektu wykonane zostaną: 1) 132,0 mb ogrodzenia o wys. 4,0 m, 2) 138,0 m2 opaski z kostki brukowej, 3) 800,0 m2 nawierzchni bezspoinowej poliuretanowej, na podbudowie asfaltowej, gr. 13 mm. Realizacja projektu pozwoli na wyodrębnieniu na istniejącym boisku kilku dyscyplin sportowych tj.: 1) Boisko do piłki ręcznej: powierzchnia netto 800 m2 - kształt prostokąta o wymiarach 20,00 m x 40,00 m i obejmuje pole do gry oraz dwa pola bramkowe. W połowie długości podzielone linią środkową na dwa równe pola gry. Linie ograniczające pole gry szerokości 5,00 cm należą do powierzchni boiska. Wyposażenie boiska do piłki ręcznej: - bramka stalowa do piłki ręcznej 3 x 2 m z tulejami - 2 szt. 2) Boisko do siatkówki: powierzchnia netto 162 m2 - kształt prostokąta o wymiarach 9,00 m x 18,00 m. W połowie długości podzielone linią środkową na dwa równe pola gry. Na każdym polu w odległości 3,00 m od linii środkowej wyznaczona jest równolegle do niej linia ataku długości 9,00 m i szerokości 5 cm. Linie ograniczające pole gry szerokości 5 cm należą do powierzchni boiska. Słupki podtrzymujące siatkę powinny być oddalone min. 50 cm od linii bocznych na przedłużeniu linii środkowej. Boisko otoczone wolną przestrzenią szerokość 1,00 m. Wyposażenie boiska do siatkówki: - Słupki wolnostojące, stalowe uniwersalne wykonane z rur stalowych, lakierowane. Słupki posiadają regulacje wysokości zawieszania siatki, - Tuleja stalowa do słupków, - Pokrywa tulei, - Siatka. 3) Boisko do koszykówki: powierzchnia netto 252 m2 - kształt prostokąta o wymiarach 14,00 m x 18,00 m. W połowie długości podzielone linią środkową na dwa równe pola, bez wrysowania linii koła. Linie ograniczające pole gry szerokości 5 cm należą do powierzchni boiska. Wyposażenie boiska do koszykówki: - stojak do tablicy do koszykówki 180 x 105 cm, dł. wysięgnika 1,60 m, jedno-słupowy - 4 szt. - tuleja do stojaka do koszykówki - 4 szt. - tablice do koszykówki 180 x 105 cm - 4 szt. - kosz uchylny sprężynowy - 4 szt. - siatka do koszykówki - 4 szt. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie: 1) Ogrodzenia systemowego (wokół boiska) z siatki o wysokości 4 m. Słupki stalowe montowane będą w rozstawie co 2,50 - 2,60 m wg systemu Blisko Boisko. W ogrodzeniu zaprojektowano jedną bramę wjazdową i furtkę. 2) Odwodnienie boiska: zaprojektowano odwodnienie liniowe wód opadowych do koryta ściekowego typu FASERFDC, oraz do istniejących studni kanalizacji deszczowej. Zastosowano spadek poprzeczny jednostronny boiska 0,7%. 3) Remontu utwardzeń z kostki brukowej i masy asfaltowej 4) Ogrodzenia stalowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do SIWZ. UWAGA: Użyte w dokumentacji nazwy własne materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia itp. określają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne w opisywanych przez Zamawiającego załączonych dokumentach, ale obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, elementy wyposażenia itp. spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamienne rozwiązania na piśmie (dane, techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) w postaci stosownego projektu. Wszelkie koszty wynikające z tytułu rozwiązań równoważnych ponosi Wykonawca. 3. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia 1) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, postanowieniami umowy i specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3) Okres gwarancji jakości na zamontowane przez Wykonawcę wyroby jest równy okresowi określonemu przez producenta lub dostawcę danego wyrobu, jeżeli okres gwarancji producenta lub dostawcy jest dłuższy niż okres określony w pkt 2. Jeżeli okres gwarancji producenta lub dostawcę danego wyrobu jest krótszy, Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego przez okres, o którym mowa w pkt 2. 4) Wykonawca robót budowlanych w czasie prowadzenia prac związanych z przedmiotem zamówienia zobowiązany jest zapewnić bieżące funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym oraz Publicznego Gimnazjum im. Pokolenia Kolumbów w Krościenku Wyżnym. 5) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 6) Wykonawca zobowiązany jest wydzielić i szczególnie dokładnie zabezpieczyć teren prowadzonych prac, a także prowadzić prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym oraz Publicznego Gimnazjum im. Pokolenia Kolumbów w Krościenku Wyżnym. 7) Prace szczególnie uciążliwe Wykonawca zobowiązany jest wykonać po godzinach pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym oraz Publicznego Gimnazjum im. Pokolenia Kolumbów w Krościenku Wyżnym. 8) Wykonawca robót budowlanych w czasie prowadzenia prac związanych z przedmiotem zamówienia zobowiązany jest zabezpieczyć obiekty Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym oraz Publicznego Gimnazjum im. Pokolenia Kolumbów w Krościenku Wyżnym przed zanieczyszczeniem wynikającym z realizowanych robót. 9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia obiektów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym oraz Publicznego Gimnazjum im. Pokolenia Kolumbów w Krościenku Wyżnym w czasie prowadzenia prac związanych z przedmiotem zamówienia. 10) Wykonawca poniesie koszt energii elektrycznej i wody wykorzystywanych do prowadzenia robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.kroscienkowyzne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach