Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Sarzynie - rejon ulice - część nr 1, Przebudowa drogi gminnej nr 104763R w miejscowości Wola Zarczycka - część nr 2

Gmina Nowa Sarzyna ogłasza przetarg

 • Adres: 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Mikołaja Kopernika 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 2413177 , fax. 17 2413111
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Sarzyna
  ul. Mikołaja Kopernika 1 1
  37-310 Nowa Sarzyna, woj. podkarpackie
  tel. 17 2413177, fax. 17 2413111
  REGON: 00052965700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowasarzyna.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Sarzynie - rejon ulice - część nr 1, Przebudowa drogi gminnej nr 104763R w miejscowości Wola Zarczycka - część nr 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) część nr 1- Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Sarzynie - rejon ulice odcinek od km 0+000 do km 0+125,00 oraz odcinek od km 0+000 do km 0+175,00 o szerokości 3,5 m i 3 m. Stan projektowany obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: - roboty pomiarowe, - wykonanie podbudów oraz ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej, - wykonanie poboczy utwardzonych. Zakres zamówienia został szczegółowo przedstawiony w załączonej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 2) część nr 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 104763R w miejscowości Wola Zarczycka od km 0+623 do km 0+990 o długości 367 mb oraz szerokości 4,5 mb. Stan projektowany obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: - roboty pomiarowe, - wykonanie podbudów oraz ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej, - uzupełnienie poboczy niesortem wraz z zagęszczeniem, - plantowanie obustronne poboczy. Zakres zamówienia został szczegółowo przedstawiony w załączonej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 4.2. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Branża ogólnobudowlana 1) przygotowanie terenu budowy, 2) zabezpieczenie terenu budowy, 3) zakup i dostawę materiałów niezbędnych do realizacji zadania, 4) wykonanie robót budowlanych, 5) uporządkowanie terenu budowy. 2. Inne obowiązki i koszty wykonawcy Do zakresu obowiązków i kosztów Wykonawcy należy również: 1) obsługa geodezyjna (tyczenie oraz dokumentacja geodezyjna powykonawcza), 2) koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, 3) koszty utylizacji odpadów, 4) zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców. W przypadku zniszczenia dróg, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawy. 5) Zabezpieczenie ogrodzeń i wjazdów na posesje przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia odtworzenie do stanu pierwotnego. 6) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z zaopiniowaniem go przez Burmistrza Miasta i Gminy i zatwierdzeniem przez Starostę Leżajskiego; 4.3. Podane w przedmiarze robót nazwy własne są przykładowe. Dopuszcza się materiały, urządzenia i technologie równoważne w stosunku do przywołanych w przedmiarze robót pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane przykładowo w przedmiarze robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4.4. Wszystkie materiały budowlane przewidziane do zastosowania w celu wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo budowlane. 4.5 Kosztorys ofertowy musi być w pełni zgodny z zapisami zawartymi w przedmiarze robót (materiał, opis, ilość) i ma zawierać ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji. 4.6. Dokumenty jakie będą wymagane od wykonawcy w trakcie odbioru końcowego: 1. Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załączy operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzą następujące dokumenty (dla każdego zadania osobny komplet dokumentów): 1) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyjęta do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Leżajsku - 3 egz. 2) projekt budowlano-wykonawczy z ewentualnymi zmianami naniesionymi przez projektanta; 3) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z projektem budowlanym, warunkami zgłoszenia, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami; 4) atesty i certyfikaty na zastosowane materiały z adnotacją kierownika budowy o ich wbudowaniu; 5) potwierdzony przez Inspektora obmiar wykonanych robót; 6) protokoły z poszczególnych etapów podbudowy dróg (warstw pod asfaltem); 7) zestawienie rzeczowo-finansowe wybudowanych dróg; 2. Dokumenty winny być ponumerowane i poukładane wg spisu treści; kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie końcowy odbiór przedmiotu umowy lub wezwie do uzupełnienia dokumentów lub innych wymaganych do odbioru dokumentów w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając, o tym Wykonawcę. 4. Niedostarczenie Zamawiającemu dokumentów wymaganych do odbioru wstrzymuje podpisanie końcowego protokołu odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332238
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nowasrzyna.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach