Przetargi.pl
Wykonanie ścieżek rowerowych wraz z zapleczem turystycznym

Gmina Cieszanów ogłasza przetarg

 • Adres: 37-611 Cieszanów, ul. Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6311076 , fax. 016 6311440
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cieszanów
  ul. Rynek 1 1
  37-611 Cieszanów, woj. podkarpackie
  tel. 016 6311076, fax. 016 6311440
  REGON: 65090068300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cieszanow.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie ścieżek rowerowych wraz z zapleczem turystycznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac będzie zgodny z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot, oraz wynikającymi z tych opracowań przedmiarami robot, a w szczególności będzie obejmował m.in.: - Budowa obiektów małej architektury - miejsca postojowe dla turystyki rowerowej - 16 szt. Usytuowane wzdłuż planowanych do wykonania ścieżek rowerowych na terenie Gminy Cieszanów. - Przebudowa dróg wewnętrznych i drogi gminnej poprzez budowę nawierzchni ścieżek rowerowych. - Podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku Centrum Kultury i Sportu oraz montaż kabiny natryskowej w pomieszczeniu w.c. dla Niepełnosprawnych. - Budowa kontenera sanitarno - socjalnego wraz z przyłączem energetycznym policznikowym, wodociągowym i kanalizacyjnym, oraz pola namiotowego w Starym Lublińcu. - Budowa kontenera sanitarno - socjalnego wraz z przyłączem energetycznym policznikowym, wodociągowym i kanalizacyjnym, oraz pola namiotowego w Niemstowie. - Budowa kontenera sanitarno - socjalnego wraz z przyłączem energetycznym policznikowym, wodociągowym i kanalizacyjnym, oraz pola namiotowego w Kowalówce. - Budowa świetlicy wiej., kontener sanitarno - socjalny, przyłącz energ. wodoc. kanalizac. pole namiotowe, wew. inst. Gazowa świetlicy, zjazdu z drogi, Cieszanów, ul. Leśna. - Budowa kontenera sanitarno - socjalnego wraz z przyłączem energetycznym policznikowym, wodociągowym i kanalizacyjnym, oraz pola namiotowego w Dachnowie. Budowa kontenera sanitarno - socjalnego wraz z przyłączem energetycznym policznikowym, wodociągowym i kanalizacyjnym, oraz pola namiotowego w Chotylubiu Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysów sporządzonych ściśle z przedmiarami robót. Szczegółowy zakres prac przedstawia opis robót w projekcie budowlanym wraz z projektem oraz przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) 2. Forma wadium: Wadium może być wniesione wyłącznie w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN). Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie banku (instytucji ubezpieczeniowej) do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego, we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego: Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział w Cieszanowie 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 z dopiskiem Wadium O.271. 2.2014 Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów ul. Rynek 1 37-611 Cieszanów , pokój nr 20, a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium formie innej niż pieniężna, podpisanego przez osobę przyjmującą wadium. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie na koncie bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 5. Pozostałe informacje dotyczące wadium Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust.1, 1 a i2 ustawy Pzp. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cieszanow.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach