Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków komunalnych użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - budynek Domu Ludowego w Medyni Kańczuckiej

Miasto i Gmina Kańczuga ogłasza przetarg

 • Adres: 37-220 Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 6423142 , fax. 16 6426630
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Kańczuga
  ul. M. Konopnickiej 2 2
  37-220 Kańczuga, woj. podkarpackie
  tel. 16 6423142, fax. 16 6426630
  REGON: 65090060200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kanczuga.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków komunalnych użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - budynek Domu Ludowego w Medyni Kańczuckiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych - termomodernizacyjnych związanych z realizacją projektu Termomodernizacja budynków komunalnych użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - budynek Domu Ludowego w Medyni Kańczuckiej. Zadnie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 2.2. Infrastruktura energetyczna Zakres zadania obejmuje: Prace zewnętrzne: - Istniejąca stolarka drewniana drzwiowa do demontażu, nowa stolarka z PCV - Wymiana parapetów - Wykonanie elewacji budynku wraz z ociepleniem styropianem grubości 12,0 cm -wysokość budynku < 12 m - Utwardzenie terenu wokół budynku - płytka odbojowa 79,76 m2 Lokalizacja: działka nr ewid. 259 w m. Medynia Kańczucka. Szczegółowy zakres prac do wykonania został opisany przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ - zał. 9 Dodatkowe informacje: - wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę do wykonania zadania materiały, będące przedmiotem zamówienia, mają być fabrycznie nowe, z produkcji bieżącej, o najwyższej jakości, oraz nie wykazują szkodliwego działania na środowisko, - oferowane materiały do realizacji zamówienia muszą posiadać aprobaty techniczne i deklarację zgodności oraz inne niezbędne dokumenty. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w każdym przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę, która zawiera opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub lepszych od rozwiązań/ produktów, które zostały przedstawione w Przedmiarze, ale jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Musi to być oferta odpowiadająca lub lepsza pod względem jakości rozwiązaniom/ produktom wskazanym przez zamawiającego w wyżej wskazanym opisie. Równoważność złożonej oferty oznacza, że jest ona pod względem parametrów technicznych lub jakościowych taka sama lub lepsza od rozwiązań/ produktów przedstawianych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania/ produktu równoważnego, na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych przez zamawiającego rozwiązań/ produktów. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z rozwiązaniami/ produktami wskazanym przez zamawiającego. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż rozwiązanie/ produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od rozwiązania/ produktu wskazanego przez zamawiającego. W tym celu wykonawca powinien precyzyjnie wyspecyfikować - w dokumentach załączonych do oferty - nazwę rozwiązania/ produktu, producenta oraz załączyć do oferty foldery, specyfikacje techniczne oferowanych rozwiązań/ produktów, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanych rozwiązań/ produktów. Brak jakichkolwiek informacji o ofercie równoważnej oznaczać będzie, że wykonawca oferuje rozwiązania/ produkty według wymagań zamawiającego przedstawionych w załączniku nr 9 Przedmiar.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275z pożn. zm.). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jarosławiu Filia w Kańczudze ul. Rynek 11 37-220 Kańczuga Nr 89 9096 0004 2004 0041 6713 0014 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, termin ważności gwarancji powinien obejmować 30 dni począwszy od dnia złożenia oferty. 7.Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie zawiązania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach o których mowa w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga w pok. Nr 13 lub dołączyć do oferty. 9.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kanczuga.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach