Przetargi.pl
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI I OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MUNINIE

Gmina Jarosław ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Piekarska 5
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6248610 , fax. 016 6248613
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jarosław
  ul. Piekarska 5 5
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 016 6248610, fax. 016 6248613
  REGON: 65090048200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.jaroslaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI I OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MUNINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI I OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MUNINIE - działki Nr ewidencji gruntów; 858, 861/1, 862, 863,. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa o wymiarach 24,0 m x 44,0 m (pole do gry 20,0 m x 40,0 m) ze strefą bezpieczeństwa 2,0 m wokół boiska. Podbudowa boiska elastyczna przepuszczalna o grubości 35 mm na podbudowie z kruszywa grubości 15 cm i piasku lub pospółki grubości 15 cm. Nawierzchnia boiska poliuretanowa grubości 13 mm. Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego: - bramki do piłki ręcznej wraz z siatkami do bramek - 2 sztuki, - słupki i siatka do siatkówki - 1 komplet, - słupki i siatka do tenisa - 1 komplet, - słupy z tablicami do koszykówki - 2 sztuki Wszystkie elementy muszą być zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik Nr 1 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (załącznik Nr 2 do SIWZ). b) Ogrodzenie terenu Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik Nr 1 do SIWZ) oraz SST (załącznik Nr 2 do SIWZ). c) Ciągi komunikacyjne (dojście, dojazd) Ciągi komunikacyjne - dojazd, dojście z kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie: podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm, podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 20 cm, warstwa wyrównawcza z piasku gr. 10 cm, zamknięte krawężnikiem drogowym 15 x 30 cm na ławie betonowej. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik Nr 1 do SIWZ) oraz SST (załącznik Nr 2 do SIWZ). d) Kanalizacja deszczowa i odwodnienie boisk - drenaż. Odprowadzenie wód deszczowych z boiska - kanalizacja deszczowa rur PVC śr. 160 mm, Typ N do istniejącej kanalizacji deszczowej śr. 315 mm. Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego - drenaż z rur drenarskich karbowanych PVC-U o śr. 75 mm oraz 110 mm perforowanych o rozstawie co 4 m właczonych do przewodu zbiorczego kanalizacji deszczowej śr. 160 mm. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz SST (załącznik Nr 2 do SIWZ). e) Oświetlenie terenu Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory (8 szt.) zamocowane na 4 masztach o wysokości 10 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik Nr 1 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ). f) Plac zabaw (obiekty małej architektury) Plac zabaw o wymiarach 11,80 x 12,00 m z nawierzchnią trawiastą. Na placu zabaw należy zamontować następujące urządzenia zabawowe: - huśtawka ważka podwójna z rury; 3,0 x 2,0 x 0,6 m, - huśtawka podwójna metalowa; 3,0 x 1,4 x 2,0 m, - motorek na sprężynie; 1,1 x 0,6 x 2,0 m, - słonik na sprężynie; 1,0 x 0,3 x 0,8 m, - ławki i kosze na śmieci oraz tablica informacyjna. Pod urządzeniami zabawowymi wraz ze strefą bezpieczeństwa należy wykonać nawierzchnię bezpieczną z piasku o grubości warstwy 20 cm w celu zabezpieczenia ewentualnych upadków. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik Nr 1 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ). 3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określają załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa - Zgłoszenie robót budowlanych, Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Załącznik Nr 3 do SIWZ Przedmiary robót Wymagalny minimalny okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wynosi: - na wykonane roboty (materiały i robociznę) - 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. - na nawierzchnię syntetyczną (poliuretanową) - 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów i urządzeń własnych - wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwiecień 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm. ) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub innej części SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń bądź przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych, systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisywanym, z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zapewniają uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalno - użytkowych nie gorszych od założonych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia - przed ich zastosowaniem. Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę winny posiadać: aprobaty techniczne oraz certyfikaty. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia, celem uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i wyceny robót budowlanych przewidzianych do wykonania zgodnie z postanowieniami SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122211
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank BGŻ S.A. O/Jarosław, Nr 03 2030 0045 1110 0000 0094 6480. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Referat Finansowy Urzędu Gminy w Jarosławiu, ul. Piekarska 5, pok. nr 13 (kasa) w godz. 8:00 - 15:00, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.jaroslaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach