Przetargi.pl
Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na stadionie sportowym w Dąbrówkach

Gmina Czarna ogłasza przetarg

 • Adres: 37-125 Czarna, Czarna 260
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2262324, 017 2262606 , fax. 017 2262324 w. 232
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarna
  Czarna 260
  37-125 Czarna, woj. podkarpackie
  tel. 017 2262324, 017 2262606, fax. 017 2262324 w. 232
  REGON: 69058177800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaczarna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na stadionie sportowym w Dąbrówkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot inwestycji obejmuje: - przebudowę płyty boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach 64m x 100m wraz z dwoma wiatami stadionowymi 10 miejscowymi, - budowę piłkochwytów o wysokości 6m z siatką polipropylenową 2 kpl. po 33m za osią bramek (bramki istniejące zamontowane na stałe), - zautomatyzowany system nawadniania murawy zraszaczami wynurzanymi zasilanymi wodą ze zbiornika wyrobiskowego kopalni piasku dz. nr 1303/1, - budowę oświetlenia boiska trawiastego do gry w piłkę nożną, - budowa oświetlenia boiska treningowego - modernizacja boiska do siatkówki - odnowienie elewacji budynku szatniowego Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Wykonawcy przysługuje prawo użycia materiałów i urządzeń o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np. właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania w ofercie, które materiały i urządzenia zamienne zamierza zastosować przy realizacji zadania oraz dołączenia do oferty stosownych dokumentów w celu wykazania, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, normami technicznymi, przepisami Prawa Budowlanego oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. UWAGA: Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać wizji lokalnej w terenie projektowanej budowy obiektów i urządzeń będących przedmiotem zamówienia. Po dokonaniu wizji lokalnej i stwierdzeniu zaistnienia ewentualnych niezgodności z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, oczywistych pomyłek lub pominięcia niektórych robót, Wykonawca ma obowiązek zgłosić do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie w trybie art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Całość robót należy wycenić zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Szczegółowy zakres robót opisuje projekt budowlany, SSTWIORB oraz przedmiary robót. Przedmiary robót pełnią funkcję pomocniczą
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122211
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 13124026431111000037781705 bank PEKAO S.A. o/Łańcut. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Urzędu Gminy w Czarnej (pok. 1, parter), kserokopię należy dołączyć do oferty. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kserokopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaczarna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach