Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na 9 pakietów

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 38-100 Strzyżów, ul. Dąbrowskiego 10
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 2761058 , fax. 17 2761058
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Dąbrowskiego 10 10
  38-100 Strzyżów, woj. podkarpackie
  tel. 17 2761058, fax. 17 2761058
  REGON: 37048251200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozstrzyzow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na 9 pakietów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na 9 pakietów: 1 Ryby, 2 Mięso drobiowe mrożone, 3 Warzywa mrożone, 4 Przyprawy, 5 Warzywa i owoce, 6 Produkty pozostałe, 7 Ziemniaki, 8 Buraki ćwikłowe, 9 Jajka kurze, w asortymencie i ilościach w SIWZ - formularz cenowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozstrzyzow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach