Przetargi.pl
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę dróg w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8627471 w. 241 , fax. 017 8526223
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie
  ul. Targowa 1 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8627471 w. 241, fax. 017 8526223
  REGON: 69048055700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: nowy.erzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę dróg w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę dróg w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka Zakres prac obejmuje : 1.Projekt koncepcyjny z wniesieniem proponowanego rozwiązania na mapie zasadniczej (zaakceptowany bez uwag po przedstawieniu na komisji ds.. ocen projektów inwestycyjnych przy Prezydencie Miasta Rzeszowa) - 2 egz. w wersji papierowej + egzemplarze do uzgodnień, 2.Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień, i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi (warunki przebudowy infrastruktury) - 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, 3.Uzyskanie warunków technicznych do projektowania dla przebudowy infrastruktury - 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, 4.Materiały do złożenia skutecznego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - dla całego zakresu projektu z uwzględnieniem terenu wymagającego czasowego zajęcia do przebudowy kolidującej infrastruktury - 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze w ilości wymaganej do złożenia wniosku, 5.Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (w przypadku konieczności) - 4 egz., 6.mapa do celów projektowania dróg - 1 egz. w wersji elektronicznej 1 egz. na materiale przeźroczystym (zaklauzulowanego) 2 egz. w wersji papierowej dla Zamawiającego + egzemplarze dla potrzeb projektowania, 7.Materiały do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, Operat wodno-prawny (w przypadku konieczności) - 4 egz., 8.Dokumentacja geotechniczna - 3 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień i pozwoleń, 9.Materiały do złożenia wniosku na opracowanie projektu podziału nieruchomości (opracowanie mapy z zaznaczonym projektowanym podziałem nieruchomości) - 5 egz., 10.Projekt zagospodarowania terenu - 5 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze wymagane do uzgodnień, opinii i pozwoleń, 11.Projekt architektoniczno - budowlany - 5 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze wymagane do uzgodnień, opinii i pozwoleń, 12.Wykonanie analizy powiązania projektowanej drogi z innymi drogami publicznym, określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, uzyskanie wymaganych opinii (przygotowanie wniosków) - niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, opinii, pozwoleń, wniosków, 13.Materiały do złożenia skutecznego wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze w ilości wymaganej do złożenia wniosku, 14.Projekty wykonawcze branżowe: 1)budowy infrastruktury drogowej - 5 egz., 2)oświetlenie uliczne - 5 egz., 3)odwodnienie ulicy - 5 egz., 4)przebudowa urządzeń obcych - usunięcie ewentualnych kolizji z: a)kablami energetycznymi - 5 egz., b)liniami telekomunikacyjnymi - 5 egz., c)wodociągiem - 5 egz., d)kanalizacją sanitarną - 5 egz., e)deszczową - 5 egz., f)siecią gazową - 5 egz. 5)rozbiórki obiektów budowlanych ( w przypadku konieczności) - 5 egz., 6)inwentaryzacja i gospodarka istniejącą zielenią - 5 egz. 15.Projekt wycinki drzew - 5 egz., 16.Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egz., 17.Projekt zagospodarowania zieleni - 5 egz., 18.Projekt docelowej organizacji ruchu - 5 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, 19.Kosztorys inwestorski dla wszystkich robót w tym samym programie kosztorysowym, przedmiar robót, zbiorcze zestawienie kosztów ZZK - 5 egz., 20.Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla wszystkich robót - 5 egz., 21.Dokumentacja przetargowa: projekty wykonawcze, przedmiar robót, SST - 3 egz. w wersji papierowej i 3 egz. w wersji elektronicznej ( format *. pdf) Ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych podano w Tabeli Opracowań Projektowych. Uwaga: Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wnioski i zalecenia decyzji uzyskanych w ramach przedmiotu zamówienia tj.: 1.Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (z ewentualnym raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko), 2.Decyzji wodno-prawnej (z zawartym operatem wodno-prawnym), Opis projektowanej inwestycji Podstawowe parametry dróg: 1)Przebieg przedmiotowej drogi zawarty jest w załączniku graficznym, na którym został opisany jako KDZ i KDL - zgodnie z koncepcją rozmieszczenia usług publicznych w rejonie ul. Obszarowej na Osiedlu Przybyszówka wykonaną przez Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa na bazie wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla usług oświaty (szkoła, przedszkole) oraz projektów będących w posiadaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UM Rzeszowa, 2)Publiczna droga zbiorcza: opisana jako KDZ, 3)Publiczna droga lokalna: opisana jako KDL, 4)Klasa drogi: Z, L - w zależności od opisu (Zbiorcza, Lokalna), 5)Prędkość projektowa: a) 50 km/h - dla klasy Z, b) 40 km/h - dla klasy L, 6)Ustalenia parametrów dróg oznaczonych jako KDZ i KDL - zgodnie z koncepcją zawartą w załączniku graficznym oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), a) Parametry przekroju normalnego dla drogi klasy Z: - Ilość jezdni: 1, - Szerokość jezdni: 7 [m], - Szerokość w liniach rozgraniczających: 20÷25 [m], - chodniki wykonane obustronnie lub jednostronnie, zlokalizowane bezpośrednio przy jezdni, każdy szerokości nie mniejszej niż 2,0 [m], - ścieżka rowerowa dwukierunkowa wykonana jednostronnie szerokości min. 2,0 [m], - dopuszcza się realizacje miejsc parkingowych. b) Parametry przekroju normalnego dla drogi klasy L: - Ilość jezdni: 1, - Szerokość jezdni: nie mniejsza niż 6 [m], - szerokość w liniach rozgraniczających: 12÷20 [m], - Chodniki wykonane obustronnie lub jednostronnie, zlokalizowane bezpośrednio przy jezdni każdy szerokości nie mniejszej niż 2,0 [m], - ścieżka rowerowa dwukierunkowa wykonana jednostronnie szerokości m.in. 2,0 [m] - Dopuszcza się realizacje miejsc parkingowych, c) Orientacyjna długość dróg: - ok. 710 [m] - dla drogi oznaczonej symbolem KDZ, - ok. 275 [m] dla drogi oznaczonej symbolem KDL, d) Budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych - na warunkach jakie należy uzyskać od MPWiK Rzeszów, e) Przebudowa fragmentów istniejących sieci na odcinkach kolidujących z projektowanym układem drogowym, f) Budowa oświetlenia drogowego, g) Niezbędna wycinka zieleni oraz nowe nasadzenia, h) Inne elementy wynikające z warunków technicznych i obowiązujących przepisów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający niżej podane warunki: 1.Wykonawca składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, 2.Doświadczenie zawodowe: Wykonawca powinien wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) od daty wszczęcia postępowania wykonał co najmniej 2 dokumentacje projektowe w zakresie budowy lub przebudowy dróg lub ulic klasy L lub wyższej o długości min. 200 m każda - poparte dokumentami potwierdzającymi, że prace te zostały wykonane należycie. 3.Potencjał kadrowy: Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel bezpośrednio zatrudniony do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.: 1. Główny projektant Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, który prowadził 2 podobne opracowania 2. Projektanci branżowi: 1) projektant branży drogowej, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej, który prowadził 2 podobne opracowania. 2) projektant branży elektrycznej, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który prowadził 2 podobne opracowania 3) projektant branży sanitarnej, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który prowadził 2 podobne opracowania 4) projektant branży telekomunikacyjnej, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej, który prowadził 2 podobne opracowania 3. Sprawdzający branżowi 1) projektant branży drogowej posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej, który prowadził 2 podobne opracowania. 2) projektant branży elektrycznej, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który prowadził 2 podobne opracowania. 3) projektant branży sanitarnej posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który prowadził 2 podobne opracowania. 4) projektant branży telekomunikacyjnej, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej, który prowadził 2 podobne opracowania Za podobne opracowanie Zamawiający uważa: 1)dla głównego projektanta oraz projektanta branży drogowej - wykonanie projektu drogi lub ulicy klasy L lub wyższej i odcinka nie mniejszego niż 200 m, 2)dla projektantów pozostałych branż - wykonanie projektu dla przebudowy, budowy lub zabezpieczenia sieci o długości nie mniejszej niż 100 m Wszystkie wymienione osoby winny udokumentować członkowstwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz winny załączyć opis doświadczenia zawodowego. 4.Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 50 000,00 zł. Ocena spełniania powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę metodą spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2)oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do Instrukcji dla Wykonawcy, 3)oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji dla wykonawcy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej: 1.pkt 1) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2.Dokument, o którym mowa w pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których powyżej mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 4) wykaz wykonanych usług zrealizowanych w okresie ubiegłych trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wykonania (zgodnie z pkt III.2) - na załączniku nr 3 - wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace zostały wykonane należycie, 5) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (zgodnie z pkt III.2) na załączniku nr 4 - wraz z uprawnieniami budowlanymi, opisami doświadczenia zawodowego oraz dokumentami potwierdzającymi aktualne członkostwo tych osób w PIIB, 6)pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 5, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, 7)Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (zgodnie z pkt III.2). 2. Ponadto do oferty należy dołączyć: 1)pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 2)pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 3)dane dotyczące zakresu powierzonych podwykonawcom części zamówienia na załączniku nr 5. Brak oświadczenia Wykonawcy, co do powierzenia zakresu prac podwykonawcy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4)wypełnioną tabelę opracowań projektowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nowy.erzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach