Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1402R (583) Rzeszów - Matysówka - Chmielnik w km od 4+983 do 6+583

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, Miłocin 360
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8636134 , fax. 017 8636113
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
  Miłocin 360 360
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8636134, fax. 017 8636113
  REGON: 00125755700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1402R (583) Rzeszów - Matysówka - Chmielnik w km od 4+983 do 6+583
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1402R (583) Rzeszów - Matysówka - Chmielnik w km od 4+983 do 6+583
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności: a) dysponują min. 1 osobą do pełnienia funkcji projektanta. b) posiadają doświadczenie w wykonywaniu dokumentacji projektowych porównywalnych z przedmiotem zamówienia tj. w ciągu ostatnich 3-ch lat wykonali min. 5 dokumentacji na budowę lub przebudowę dróg publicznych (gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych) o łącznej długości min. 5 km potwierdzone dokumentami, że usługi te wykonali należycie. Zamawiający dokona oceny czy wykonawcy spełniają postawione im warunki na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 9 Instrukcji dla wykonawców stanowiącej Rozdział 1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty z załącznikami: a)załącznik nr 1: Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; b)załącznik nr 2: Wykaz wykonanych dokumentacji projektowych w ciągu ostatnich 3-ch lat tj. min. 5 dokumentacji na budowę lub przebudowę dróg publicznych (gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych) o łącznej długości min. 5 km oraz dokumenty potwierdzające, że zostały one wykonane należycie. c)załącznik nr 3: Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom; Na druku Formularza oferty stanowiącego Rozdział 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wykonawca wskaże imię i nazwisko oraz numer uprawnień budowlanych w zakresie projektowania osoby przewidzianej do pełnienia funkcji projektanta. Do oferty należy dołączyć kserokopię uprawnień do projektowania oraz kserokopię zaświadczenia o przynależności do PIIB. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, zamawiający wymaga dołączenia do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/powiat/rzeszowski/zdp/zam_publi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach